Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Про результати державної атестації дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 9 “Дзвіночок” департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Департамент освіти та науки

Івано-Франківської міської ради

 

НАКАЗ

 

від 13.06.2016р.                                                                   №180

 

Про результати державної атестації

дошкільного навчальногозакладу

(ясел-садка) № 9 “Дзвіночок”

департаменту освіти та науки

Івано-Франківської міської ради

 

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67, наказу управління освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 20.11.2015р. № 742 з 21.12.2015р. до 31.12.2015р.здійснено атестаційну експертизу діяльностідошкільного навчальногозакладу (ясел-садка) №9 «Дзвіночок» управління освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 13 осіб, які забезпечили експертну перевірку всіх напрямів діяльності дошкільного закладу згідно з робочою програмою, підготували висновок атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації (висновок атестаційної експертизи додається).

Встановлено, що педагогічний колектив дошкільного навчального закладу забезпечує реалізацію державної політики,  вимог чинного законодавства в галузі дошкільної освіти.

Керівництво дошкільного навчального закладу здійснює Григорів Надія Миколаївна. Стаж педагогічної роботи – 40 років, на керівній посаді – 31 рік. Атестована у 2015 році.

Керівник дошкільного навчального закладу забезпечує системний та комплексний підхід до управління дошкільним навчальним закладом. Визначення мети, завдань і перспектив розвитку закладу здійснюється згідно Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту".

В дошкільному навчальному закладі створено сприятливі умови для здійснення освітнього процесу з дітьми раннього та дошкільного віку.

В закладі наявні всі нормативно-правові документи щодо діяльності, виготовлено майнові документи.

Функціонує 4 групи, які відвідують 106 дітей, з них раннього віку – 19 дітей, дошкільного віку – 87.

Групи комплектуються відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей в дошкільному закладі.

Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей до поступлення у дошкільний начальний заклад міста Івано-Франківська.

Аналіз комплектування груп за нормативами та середні показники фактичного комплектування груп ДНЗ за останні 3 роки вказує на перевантаження спискового складу.

Матеріально-технічні умови дошкільного закладу відповідають державним вимогам, стан приміщень, територіясанітарно-гігієнічним нормам утримання дошкільних установ.

В групових приміщеннях створені необхідні умови для якісної організації життєдіяльності дітей.

Харчоблок забезпечено необхідним кухонним інвентарем та обладнанням.

Заклад повністю забезпечено м’яким і твердим інвентарем.

Адміністративно-господарська діяльність здійснюється спільно з батьками та громадськістю.

Фінансове забезпечення діяльності дошкільного навчального закладу здійснюється у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів.

Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти міського бюджету у розмірі передбаченому нормативами фінансування.

З міського бюджету на придбання матеріальних цінностей та господарських товарів для закладу впродовж  навчального року виділено кошти на суму 6199,58 грн.

Значну допомогу для покращення матеріальної бази садка надають батьки та інші благодійники. Значну допомогу для покращення матеріальної бази садка надають батьки та інші благодійники.

У 2015-2016р.р. заклад отримав матеріальних цінностей всього на суму 11177,50 грн. (придбано господарські товари).

Придбанні матеріальні цінності та господарські товари оприбутковано у централізованій бухгалтерії управління освіти і науки згідно з наданими накладними, рахунками та актами на оприбуткування матеріальних цінностей. Матеріально-відповідальні особи ведуть книги обліку складських матеріалів та інвентаризаційні описи.

Адміністрацією та колективом дошкільного навчального закладу створено умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в закладі.

Планується та здійснюється контроль  за дотриманням санітарно- гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників.

На реалізацію першочергових завдань розроблена «Програма розвитку дошкільного навчального закладу на період до 2017р.».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

В ДНЗ використовуються інформаційно-комунікаційні технології на всіх рівнях та у всіх напрямках: у сфері управлінської діяльності, в навчально-освітньому процесі, роботі з батьками, підвищенні професійної компетентності педагогів. Слід відзначити позитивну динаміку використання ІКТ на заняттях, святах та інших заходах  педагогами закладу: Процак С.В, Яворською – Федій І.В., Мельник Т.Л., Андрусишин Г.Б., Цвєтковою  О.А., Гриньків О.А., Димид Г.Р., Остафійчук Н.І., Кузів Н.В., Воробчак М.М.

У дошкільному закладі належною є навчально-методична база. Дитячий садок забезпечений обладнанням та посібниками на 97%.

Предметно-розвивальне середовище дошкільного закладу організоване та наповнене з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти і програми «Українське дошкілля». Педагоги створили у дошкільному закладі цілісне ігрове оточення, безпечне та комфортне для дитини.

Навчально-виховний процес здійснюється згідно програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти, зокрема, зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей, формування особистості, забезпечення соціальної адаптації та готовності до навчання в школі.

З метою утвердження відкритої і демократичної державно-громадянської системи управління закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, керівником навчального закладу  здійснюється звітування  перед педагогічним колективом та батьківською громадою про виконану роботу за рік. В закладі зберігаються  матеріали щорічного звітування завідувача навчального закладу.

За результатами  опитування педагогів у педагогічному колективі домінує демократичний стиль керівництва.

100% педагогічного колективу ДНЗ  вважає себе єдиною командою, яка має чітко окреслену спільну мету.

У закладі створено сприятливі умови для підвищення професійного та кваліфікаційного рівнів педагогів.

Пріоритетним напрямком роботи дошкільного навчального закладу є забезпечення комплексного підходу до особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її потреб та задатків. Велике значення надається фізультурно-оздоровчій роботі та музично-естетичному розвитку. Саме цьому сприяє злагоджена співпраця всього педагогічного колективу.

Якісно забезпечують зміст навчально-виховного процесу з дітьми, новизну та ефективність методів та прийомів навчання, творчо підходять до організації освітнього процесу, вміло використовують сучасні інформаційно-комунікаційні технології педагоги: Димид Галина Романівна, Мельник Таїсія Леонідівна, Андрусишин Галина Богданівна, Процак Світлана Василівна, Цвєткова Оксана Анатоліївна, Остафійчук Наталія Іванівна, музичний керівник Сікалова Віталія Володимирівна.

Вони творчо підходять до організації освітнього процесу з дітьми.

У дошкільному закладі підхоплюють досвід наставників перспективні молоді педагоги – Яворська-Федій Іванна Василівна та Гриньків Оксана Андріївна.

Поруч з вихователями піклуються про здоров’я малят, їх фізичний розвиток та безпеку досвідченні помічники вихователів Гафія Швець, Зоряна Головата, Марія Фабуляк, Людмила Янко

У дошкільному закладі здійснюється моніторинг стану здоров’я дітей за групами здоров’я, фізкультурними групами, веденням диспансерного обліку та захворюваністю.

Суспільний рейтинг навчального закладу за відгуками батьків, громадськості, керівників установ та організацій щодо діяльності закладу високий. Дошкільний заклад користується авторитетом територіальної громади міста.

Виховні заходи, що проводяться в дошкільному навчальному закладі  сприяють збагаченню у вихованців духовного та культурного світу, успішній соціалізації дошкільнят, знайомлять їх з особливостями та традиціями рідного краю, розширюють знання дитини про саму себе і про навколишній світ.

Поряд з цим експертною комісією висловлено ряд рекомендацій щодо   покращення матеріальної бази дошкільного закладу, соціально-психологічної та логопедичної служби, системи роботи педагогів закладу тощо.

Виходячи з вищенаведеного та на підставі висновку експертної комісії:

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати атестованим дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 «Дзвіночок» управління освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

2. Підтвердити право надання дошкільної освіти дошкільним навчальним закладом №9 «Дзвіночок» управління освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

3. Керівнику дошкільного навчального закладу п. Н.Григорів спланувати заходи щодо виконання рекомендацій, висловлених в ході атестаційної експертизи. (до 01.09.2016 року).

4. Провести перевірку виконання рекомендацій (квітень 2017 р.).

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора департаменту освіти та науки Н.Микулу.  

 

Директор департаменту освіти та науки                            І.Смаль

 

 

 

Г.Сич

522629