Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Концептуальні позиції інтерактивних форм взаємодії

Концептуальні позиції інтерактивних форм взаємодії педагогів з батьками:

 

-         Інформація повинна засвоюватися не в пасивному режимі, а в активному, з використанням проблемних ситуацій, інтерактивних циклів.

 

-         Інтерактивне спілкування сприяє розумовому розвитку.

 

-         Зворотний зв'язок може сприяти значному підвищенню ефективності обміну інформацією (учбовою, виховною, управлінською).

 

-         Двосторонній обмін інформацією хоча і протікає повільніше, але точніший і підвищує упевненість в правильності її інтерпретації.

 

-         Зворотний зв'язок збільшує шанси на ефективний обмін інформацією, дозволяючи обом сторонам усувати перешкоди.

 

-         Контроль знань повинен передбачати уміння застосовувати отримані знання на практиці.

 

Застосування інтерактивних методів дозволяє значно поглибити вплив педагога на батьків. Вони отримують досвід безпосереднього проживання і реагування, що сприяє інтеграції психолого-педагогічних знань і навичок.

Традиційна взаємодія батьків і педагогів на батьківських зборах проходить в основному у вербальній формі - один говорить, інші слухають. Розширити діапазон методів взаємодії у рамках зборів дозволяє використання інтерактивних методів.

Слово "інтерактив" з англійської - від слова "interact", де "inter" - це взаємний, "act" - діяти.

Інтерактивний - означає здатність взаємодіяти або знаходитися в режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, комп'ютером) або ким-небудь (наприклад, людиною).

Інтерактивні методи виховання означають виховання через участь і взаємодію. "Я чую і забуваю, я бачу і розумію, я роблю і запам'ятовую", говориться в китайській приказці. Методологія участі і взаємодії повністю залучає до процесу виховання.

Використання інтерактивних методів дозволяє вирішити декілька психолого-педагогічних завдань. Передусім, інтерактивні методи ставлять батьків в активну позицію. У звичайній ситуації зробити це досить складно: заклики педагога "висловити свою думку", "запропонувати свої варіанти", як правило, залишаються безрезультатними. Багатьом батькам важко проявити себе в ситуації традиційних батьківських зборів, де провідну роль грає вихователь. Інтерактивні методи дозволяють зробити батьків активними учасниками, внаслідок чого вони починають поводитися принципово інакше.

Інтерактивні методи ламають традиційні стереотипи батьківських зборів : вони стають особливим простором, наділеним специфічним сенсом і змістом.

Їх застосування підвищує готовність батьків до взаємодії з логопедом, психологом, педагогами і іншими фахівцями. Фахівець, який організовує оригінальні, незвичні заходи, викликає пошану і інтерес.

Найактивніші форми роботи - батьківські збори, де батьки є не пасивними слухачами, а активними учасниками розмови.

На батьківських зборах можна застосовувати різні інтерактивні методи: робота в міні-групах, дискусії, ділові, ролеві, імітаційні ігри та ін.

Для того, щоб застосування активних методів на батьківських зборах було ефективним, слід врахувати деякі умови.

1.                Слід забезпечити комфортність для учасників.

2.                Не слід оцінювати правильність або неправильність батьківських думок та установок. Особливо слід відмічати цінність зворотного зв’язку, інформації, отриманої від батьків. Деякі батьки під час участі в іграх або дискусіях можуть відчувати незручність, яка маскується сміхом або опозиційними реакціями. Не слід загострювати на цьому увагу, краще виявити інтерес до думки батьків, висловити їм вдячність за участь.

3.                Нині активно використовуються нетрадиційні інтерактивні форми роботи з батьками, засновані на співпраці і взаємодії педагогів і батьків. У нових формах взаємодії з батьками реалізується принцип партнерства, діалогу. Позитивною стороною подібних форм є те, що учасникам не нав'язується готова точка зору, їх спонукають думати, шукати власний вихід з ситуації, що склалася.

 

Сімейні клуби. На відміну від батьківських зборів, в основі яких привілеює повчальна форма спілкування, клуб будує стосунки з сім'єю на принципах добровільності, особистої зацікавленості. У такому клубі людей об'єднує загальна проблема і спільні пошуки оптимальних форм допомоги дитині. Тематика зустрічей формулюється і пропонується батьками. Сімейні клуби - динамічні структури. Вони можуть зливатися в один великий клуб або поділятися на дрібнішь, - усе залежить від тематики зустрічі і задуму організаторів .

 

Дискусія є однією з найважливіших форм діяльності, стимулюючої формування комунікативної культури.

Об'єктом дискусії може стати дійсно неоднозначна проблема, по відношенню до якої кожен учасник вільно висловлює свою думку, якою б непопулярним і несподіваною вона не була.

Успіх дискусії визначається, у тому числі формулюванням проблеми і постановкою запитань.

Розрізняють наступні форми дискусії :

 

-         круглий стіл - найвідоміша форма; особливість її полягає в тому, що учасники обмінюються думками один з одним при повному рівноправ'ї кожного;

 

-         симпозіум - обговорення якої-небудь проблеми, в ході якого учасники по черзі виступають з повідомленнями, після чого відповідають на запитання;

 

-         дебати – це рольові інтелектуальні змагання, в яких одна команда аргументовано доводить певну тезу, а інша – опонує їй. Дебати не передбачають вироблення єдиної позиції, а дозволяють кожному розглянути проблему з різних сторін та зробити свої власні висновки.

Педагогічна цінність дискусії збільшується, якщо осмислюється і сам процес обговорення, а представлення своєї точки зору допомагає різносторонньо осмислити власну позицію і зрозуміти іншу точку зору, освоїти нові відомості, аргументи. Глибший аналіз дискусії можна провести, якщо записати її на диктофон.

Організовуючи дискусію, ведучий орієнтує учасників на уважне, неупереджене ставлення до різних думок, фактів і тим самим формує у них досвід конструктивної участі в обміні думками, судженнями.

 

Інтерактивні ігри - як засіб взаємодії з батьками.

 

Інтерактивна гра - це інтервенція (втручання) ведучого в групову ситуацію "тут і тепер", яка структурує активність членів групи відповідно до певної навчальної мети.

Спрощений світ інтерактивних ігор дозволяє учасникам краще, ніж у складному реальному світі, пізнати і зрозуміти структуру і причинно-наслідкові взаємозв'язки того, що відбувається. Таким чином, можна ефективніше і з відносно малим ризиком навчитися новим способам поведінки і перевірити на практиці свої ідеї.

Такі інтервенції відомі під іншими назвами –"моделюючі ігри", "ролеві ігри" і тому подібне.

Термін "інтерактивні ігри", підкреслює дві основні ознаки: ігровий характер і можливість взаємодії.

Інтерактивні ігри будять в учасників зацікавленість, готовність до ризику, вони створюють ситуацію випробування і дарують радість відкриттів, що властиво усім іграм.

 

Інтерактивні ігри можуть бути класифіковані на різних підставах:

 

-         залежно від цілей. Завжди важливо ставити собі питання: "Чому я вибираю саме цю інтерактивну гру? Які цілі при цьому переслідую;

 

-         від кількості учасників. Деякі ігри передбачають індивідуальну роботу учасників, інші - роботу в парах, в трійках, в четвірках, в малих групах. Існують ігри, в яких у взаємодію вступає уся група. Можна організувати гру так, що малі групи змагатимуться один з одним або якась частина учасників спостерігатиме за діями інших.

 

-         від часу, необхідного для проведення і наступної оцінки інтерактивної гри.

-         від засобів спілкування, які задіюються в ході їх проведення. Існують "вербальні" ігри, в яких учасники розмовляють один з одним, "невербальні", в яких вони взаємодіють один з одним за допомогою "мови тіла". Існують і інші засоби самовираження - малюнки, шуми і звуки, виготовлення тривимірних об'єктів і тому подібне. Класифікувати ігри на цій основі важливо тому, що зміна засобів взаємодії в процесі роботи чинить позитивний вплив на готовність учасників до навчання і підтримує їх готовність до розвитку. Виходячи з усього цього, педагог повинен піклуватися про те, щоб засоби спілкування час від часу змінюввлися.

 

Чотири кроки в роботі з інтерактивними іграми:

 

Крок 1. Аналіз групової ситуації

Педагог повинен оцінити ситуацію в групі в цілому і потреби кожного учасника, щоб зрозуміти, якою має бути активність батьків.

 

Крок 2. Інструктаж учасників

Після того, як педагог вирішив запропонувати батькам інтерактивну гру, він повинен пояснити, що саме слід робити. Етап інструктажу містить в собі наступне:

-         Інформацію про цілі проведення гри. Після цього він так само коротко інформує батьків, чому вони можуть навчитися за допомогою інтерактивної гри.

 

-         Чіткі інструкції про процес. Чим наочніші, лаконічні і переконливіші пояснення педагога, тим швидше батьки будуть готові до співпраці.

 

-         Впевнена поведінка педагога.

 

-         Акцент на добровільності. Ні в кого з батьків не повинно виникнути враження, що він зобов'язаний брати участь в інтерактивній грі.

 

Крок З. Проведення гри

На цій стадії педагог контролює здійснення запланованої діяльності і дає подальші інструкції, роз'яснює ті вказівки, що неправильно зрозуміли, і стежить за дотриманням часових рамок і правил. І нарешті, він уважно спостерігає за тим, що роблять учасники.

 

Крок 4. Підведення підсумків

Педагог повинен допомогти учасникам проаналізувати свій досвід: заохотити обмін досвідом, допомогти в усвідомленні особливостей даного питання, в знаходженні зв'язку між отриманим у грі досвідом і поведінкою у повсякденному житті.

 

Тематичні акції - це одна з інтерактивних форм роботи з батьками. Акції можуть охоплювати як навчальний заклад в цілому, так і одну групу. Основними цілями акцій, що проводяться, є: формування системи педагогічної взаємодії навчального закладу і сім'ї на користь розвитку особистості дитини, розробка технологій реалізації цієї взаємодії у різних напрямах.

 

В результаті проведення акцій створюється сприятливе середовище для підвищення кількості контактів батьків з педагогами, формуються позитивне ставлення батьків до установи, зростає потреба в організації сімейного дозвілля.

Тематичні акції сприяють розширенню уявлень у дітей і батьків у різних освітніх областях програми.

 

Велика підготовча робота педагогів до проведення таких акцій сприяє підвищенню їх професійної майстерності, розширенню наявних уявлень про роботу з дітьми і батьками. Залучення до співпраці різних фахівців навчального закладу сприятливо позначається на взаємодії усіх учасників педагогічного процесу.

 

Алгоритм підготовки, створення і проведення тематичних акцій:

-         визначення мети і завдань,

-         складання плану акції

-         інтерактивні форми взаємодії з батьками (консультації, інтерактивні ігри, бесіди, анкетування, нетрадиційні батьківські збори, домашні завдання, конкурси)

-         різні форми роботи з дітьми;

-         спільні заходи з батьками і дітьми;

-         підведення підсумків.