Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

ПРОЕКТ з проблеми: «Реалізація компетентнісного підходу до викладання іноземних мов шляхом використання інноваційних технологій».

ПРОЕКТ з проблеми«Реалізація компетентнісного підходу до викладання іноземних мов шляхом використання інноваційних технологій».

 

Керівники проекту: методист ІМЦ Л.Чабан

керівник творчої групи Л.Радукан

 

Мета: Підвищення творчого потенціалу педагогів і якості проведення уроків іноземної мови шляхом впровадження найбільш ефективних інформаційних ресурсів у навчальний процес. Покращення техніки спілкування іноземними мовами учнів загальноосвітніх навчальних закладів, набуття практичних комунікативних вмінь.

 

Тип проекту: практично-орієнтований

 

Тема дослідження: Поглиблене вивчення досягнень сучасної науки з науково-педагогічної проблеми «Інноваційні технології в практиці роботи вчителів іноземної мови та впровадження її у практику».

 

Характеристика проекту:

·        за метою проектної діяльності – практично-орієнтований;

·        за змістом – інтегрований;

·        за кількістю учасників – колективний;

·        за тривалістю – довготривалий;

·         база реалізації проекту – загальноосвітні навчальні заклади;

·        учасники проекту – вчителі іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів;

·        термін реалізації – 2016-2017 навчальний рік

 

Завдання :

1.     Ознайомлення з основами використання інноваційних та інформативно-комунікативних технологій.

2.     Розробка моделі впровадження теоретичних та методичних рекомендацій.

3.     Створення теоретичного банку даних з проблеми впровадження інноваційних технологах на уроках іноземної мови.

4.     Моделювання та впровадження авторських моделей досвіду.

5.     Створення блогу творчої групи на допомогу молодим учителям:

“Workshop for freshers”.

 

  

Очікувані результати:

 

1.             Підвищення професійної компетентності вчителів.

2.             Покращення якості освітніх послуг.

3.             Формування компетентності саморозвитку і самоосвіти вчителів.

4.             Створення пакету навчально-методичних розробок щодо використання інноваційних технологій на уроках іноземної мови.

5.             Випуск збірника « Нестандартні уроки іноземних мов».

 

 

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

 

І ЕТАП ( підготовно-організаційний)

(вересень – жовтень 2016-2017 н.р.)

 

Мета:

 

·        обґрунтувати доцільність створення проекту та його значення;

·        через анкетування, опитування, спілкування, виявити рівень обізнаності вчителів з даної проблеми;

·        проаналізувати спеціальну літературу, інтернет-джерела, ознайомитись з досвідом роботи з даної проблеми;

·        провести організаційну роботу щодо підготовки та реалізації проекту.

 

ІІ. ЕТАП ( практичний)

(листопад – березень2016-2017 н.р.)

 

Мета:

З метою реалізації завдань проекту :

·        розробити серію тренінгових занять ;

провести :

·        майстер-клас: «Особливості використання комп’ютерних технологій для навчання дискусії на уроках іноземної мови»;

·        круглий стіл :«Сучасний урок: традиції і інновації»;

·         тренінг:«Використання інноваційних освітніх технологій для формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадської активності учнів»;

·        проводити відкриті уроки вчителів іноземних мов.

  

 

ІІІ. ЕТАП.  ( заключний)

(квітень-травень2016-2017н.р.)

 

Мета:

 

·        узагальнити результати роботи над проблемою,

·        систематизувати напрацьовані матеріали у формі збірника тренінгових занять;

·        підготовка навчально- методичних розробок до друку;

·        створення блогу творчої групи вчителів іноземних мов на допомогу молодому вчителю «Workshop for freshers».

 

 

                    Список використаної літератури

1.       Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011.

2.       Делор Ж. Образование: необходимая утопия // Педагогіка. – 1998. – № 5.

3.       Бібік Н. Компетентність і компетенції в результатах початкової освіти / Н. Бібік // Початкова школа. – 2010. – № 9.

4.       Бойко А.Е. Модернізація навчально-виховного процессу в позашкільних навчальних закладах у контексті реалізації компетентнісного підходу / А.Е. Бойко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2010. – № 5(7).

5.       Борзенкова Т. Навчаючи інших, навчаюся сам / Т. Борзенкова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. - № 3. – С. 80-84.

6.       Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук. України ; гол. ред. В. Г. Кремень. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 1040 с.

7.       Заблоцька О. С. Компетентнісний підхід як освітня інновація: порівняльний аналіз / О. С. Заблоцька // Вісник Житомирського державного університету. Випуск 40. - Серія: Педагогічні науки. - 2008. - С. 63-68.

8.       Зимняя И. А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. - 2003. - № 5. - С. 34-42.

9.       7. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / [під заг. ред. О. В. Овчарук]. – К.: «К.І.С.», 2004. – 112с.

10.  Локшина О. І. Становлення компетентнісної ідеї в європейській освіті. – К.: Педагогічна думка, 2009. – С. 21–30.

11.  Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; за ред. О. І. Пометун. - К.: Вид-во А.С.К., 2004. - 432 - К. : К.І.С., 2004. - 112 с.

12.  Рудь М. Компетентнісний підхід в освіті / М. Рудь // Вісник Львів. ун-ту. - Серія: Педагогіка - 2006. - Вип. 21, ч. 1. - С. 73-82.