Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Проект «Формування базових математичних компетентностей учнів через розв’язування прикладних задач»


Автор і керівник проекту: методист ІМЦ   М.Присяжнюк

Тип проекту: інноваційний.

Вид: навчально-методичний.

Цільова група: вчителі-предметники.

Тривалість: довготривалий.

Тема дослідження:Зміст і обсяг освіти в Україні визначається  Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, в реалізації якого сьогодні успішну роль відіграютьособистісно зорієнтований, компетентнісний і діяльнісний підходи. Посилення уваги саме до поняття математичної компетентності обумовлене також рекомендаціями Ради Європи, що стосується оновлення освіти, її наближення до замовлення соціуму. Розв’язування  задач, що  пов’язані з практичними проблемами навколишньої дійсності, мотивує учнів до активної навчальної діяльності та сприяє розвитку інтелекту особистості, формує  математичні компетентності, які необхідні для становлення особистості учнів.

Мета проекту: сприяти формуванню в учнів уміння застосовувати математику в реальному житті,  вміння будувати і досліджувати математичну модель практичних задач, допомагати учням оволодівати найбільш продуктивними методами навчально-пізнавальної діяльності, упорядкувати та видати посібник з методичними рекомендаціями на допомогу вчителям математики «Прикладні задачі як засіб формування математичних компетентностей учнів» (на електронних носіях).

Завдання :

1. Поглибити знання вчителів про  методи формування базових математичних  компетентностей.

2. Проводитиуроки,позакласні заходи з застосуванням інноваційних технологійі, які забезпечують мотиваційну та практичну складову підготовки учнів.

3. Формувати  особистість учня, який готовий як  до професійної діяльності,  так і адаптований  до умов життя в соціумі.

4. Укласти збірник прикладних завдань, які можна застосувати вчителю на уроках та в позакласній роботі.

5. Здійснювати моніторингове відстеження рівня сформованості предметних компетентностей з математики при впровадженні розробленого збірника завдань на уроках та в позакласній роботі.

Очікувані зміни:

-    Кількісн і– полягають у збільшенні кількості вчителів математики, які розробляють навчально-методичне забезпечення для реалізації компетентнісного підходу в навчанні, упроваджують інноваційні технології навчання..

-   Якісні – у зростанні фахового рівня педагогів, підвищенні  учнямирівня  оволодіння математичними  компетентностями на уроках математики  та в позакласній роботі з предмета.

Очікувані результати:

Для вчителів:  підвищення професійної майстерності педагогів..

Для учнів: підвищення  рівня  отриманої загальної середньої освіти, зростання ступеня сформованості життєвих компетентностей особистості, яка здатна до професійної та  соціальної діяльності.

Етапи реалізації проекту:

  Перший етап: вивчення науково-методичної літератури з проблеми освоєння наявного досвіду, досягнення високої компетентності  з досліджуваної проблеми.

Другий етап: укладання прикладних завдань  для різних навчальних тем, класів, інтегрованих уроків, для позакласної роботи, розробка методичних рекомендацій щодо їх застосування  вчителями відповідно до вікових особливостей учнів.

Третій етап: апробація розроблених рекомендацій та завдань,  коригування їх у процесі практичного застосування, систематизаціявласного досвіду з зазначеної проблеми.

Четвертий етап: поширення набутого досвіду,апробація досвіду на практиці; консультування в підготовці та проведенні семінарів-практикумів, майстер-класів, упорядкування і друк збірника із творчими доробками вчителів.

П’ятий етап: здійснення моніторингового дослідження рівня сформованості математичних компетентностей учнів при використанні вчителями розробленого збірника завдань на уроках та в позакласній роботі.