Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ про Громадську раду при Департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада при Департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним громадським консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, ефективної взаємодії Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради (далі – Департамент) з інститутами громадянського суспільства (далі – ІГС), здійснення громадського контролю за діяльністю Департаменту і установ його сфери впливу, врахування громадської думки при формуванні та реалізації державної політики у сфері його компетенції.

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням та Регламентом Громадської ради.

1.3. Положення про Громадську раду (далі – Положення) розроблено відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», та визначає статус, мету, основні завдання, функції, права, обов’язки, членство, організаційно-правову основу діяльності Громадської ради.

Положення, а також зміни та доповнення до нього погоджуються з Управлінням та схвалюються на засіданні Громадської ради.

1.4. Порядок організації роботи Громадської ради, підготовки та проведення її засідань, засідань постійних і тимчасових робочих органів та вирішення інших процедурних питань визначається Регламентом Громадської ради (далі – Регламент), який схвалюється на її засіданні.

Розділ ІI. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Метою діяльності Громадської ради є забезпечення реалізації конституційних прав громадян щодо їх участі в управлінні державними справами, у формуванні та реалізації державної політики у сфері компетенції Управління шляхом ефективної взаємодії Управління з ІГС для реалізації в Україні принципу верховенства людини, розбудови громадянського суспільства та правової держави, забезпечення свобод, прав та інтересів людини і громадянина.

2.2. Основними завданнями Громадської ради є:

2.2.1. забезпечення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2.2.2. здійснення громадського контролю за діяльністю Управління та установ його сфери впливу;

2.2.3. сприяння врахуванню Управлінням громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері його компетенції.

Розділ IІІ. ФУНКЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1. Громадська рада функціонує на засадах самоврядності та відповідно до взятих на себе завдань:

3.1.1. готує та подає Департаменту пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

3.1.2. готує та подає Департаменту пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3.1.3. подає Департаменту обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, вдосконалення роботи Управління;

3.1.4. проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів з питань галузі;

3.1.5. здійснює громадський контроль за врахуванням Департаментом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

3.1.6. інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Управління та в інший прийнятний спосіб;

3.1.7. збирає, узагальнює та подає Департаменту пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

3.1.8. організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі;

3.1.9. готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

3.2. Громадська рада, задля досягнення мети її діяльності і виконання взятих на себе завдань, вчиняє інші дії та проводить заходи, що не заборонені законом і не суперечать моралі громадянського суспільства.

Розділ IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

4.1. Громадська рада має право:

4.1.1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, ініціативні, проектні та експертні групи тощо) та припиняти діяльність;

4.1.2. залучати до роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, інших юридичних осіб (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

4.1.3. організовувати і проводити семінари, конференції, засідання, круглі столи, слухання, тренінги та інші заходи;

4.1.4. отримувати в установленому порядку від Департаменту, інших органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для забезпечення своєї діяльності;

4.1.5. отримувати від Управління проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю та взаємодії з відповідними установами та організаціями, інші необхідні документи;

4.1.6. взаємодіяти з ІГС, іншими консультативно-дорадчими органами, утвореними при органах виконавчої влади та іншими громадськими радами;

4.1.7. розглядати пропозиції ІГС та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

4.1.8. делегувати представників Громадської ради для участі в заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводить Департамент, а також до інших органів державної влади за погодженням;

4.1.9. приймати рішення щодо припинення членства в Громадській раді відповідно до цього Положення та Регламенту;

4.1.10. розглядати інші питання, пов’язані з розвитком громадянського суспільства, що мають важливе суспільне значення.

4.2. Громадська рада зобов'язана:

4.2.1. вживати заходів для забезпечення конституційного права громадян на дієву участь в управлінні державними справами через співпрацю з Департаментом у сфері його компетенції;

4.2.2. здійснювати свою діяльність на засадах активності, ефективності, результативності, відкритості та публічності;

4.2.3. при здійсненні своєї діяльності дотримуватися законодавства України.

4.3. Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.

Розділ V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1. Члени Громадської ради працюють у ній на громадських засадах.

5.2. Члени Громадської ради мають право:

5.2.1. брати участь у засіданнях Громадської ради;

5.2.2. подавати пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях Громадської ради, брати участь в обговоренні питань порядку денного, вносити свої пропозиції;

5.2.3. брати участь у голосуванні на засіданнях Громадської ради;

5.2.4. обирати та бути обраними до будь-якого керівного чи робочого органу, що утворюється Громадською радою, та припиняти членство в ньому;

5.2.5. брати участь у роботі  комітетів та тимчасових органів Громадської ради з правом голосу;

5.2.6. бути присутніми на засіданні комітетів до складу яких вони не входять, висловлювати свою думку з правом дорадчого голосу;

5.2.7. інформувати Громадську раду про свою діяльність;

5.2.8 ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

5.2.9. оперативно отримувати поточну інформацію про діяльність Громадської ради від її керівництва та робочих органів;

5.2.10. отримувати доступ в установленому порядку до приміщення, у якому розміщено Управління;

5.2.11. ініціювати, розробляти та впроваджувати силами ІГС, що їх делегували, проекти та заходи, спрямовані на забезпечення діяльності Громадської ради;

5.2.12. вчиняти інші дії, необхідні для виконання своїх функцій як члена Громадської ради, що не заборонені законом і не суперечать суспільній моралі та етиці.

5.3. Член Громадської ради зобов’язаний:

5.3.1. брати активну участь у діяльності Громадської ради;

5.3.2. бути присутнім на засіданнях Громадської ради;

5.3.3. бути постійним членом, як мінімум, одного з комітетів Громадської ради, окрім голови Громадської ради, заступника голови Громадської ради та відповідального секретаря Громадської ради;

5.3.4. узгоджувати свої дії, що вчиняються від імені Громадської ради відповідно до Положення та Регламенту;

5.3.5. добросовісно, вчасно та якісно виконувати рішення Громадської ради, доручення голови Громадської ради та її керівних органів;

5.3.6. сприяти формуванню позитивного іміджу Громадської ради, активно пропагувати та інформувати громадськість про її діяльність, можливості, досягнення тощо;

5.3.7. у разі отримання інформації, що належить до компетенції Громадської ради, в тому числі щодо можливих порушень законодавства чи подій, що можуть мати важливе суспільне значення, – негайно повідомляти про це Громадську раду в особі її Голови у письмовій формі;

5.3.8. дотримуватися ділового етикету, норм етики та моралі під час засідань Громадської ради та інших заходів;

5.3.9. утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду Громадській раді, її репутації.

5.4. Член Громадської ради не може виступати від імені Громадської ради або робочого органу, не отримавши на це відповідних повноважень від голови Громадської ради або відповідного робочого органу.

Розділ VІ. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (інститути громадянського суспільства – ІГС).

6.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені ІГС у відповідності до Положення.

Первинний кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами.

6.3. Строк повноважень складу Громадської ради становить два роки.

6.4. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного ІГС.

6.5. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

6.6. Для формування первинного складу Громадської ради Департамент утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю ІГС.

Якщо при Департаменті вже утворена Громадська рада, то не пізніше ніж за шістдесят календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники ІГС, у тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради, та уповноважений представник Управління.

6.7. Не пізніше, ніж за тридцять календарних днів до проведення установчих зборів Департамент в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, по батькові, електронну адресу і номер телефону відповідальної особи.

6.8. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява в довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу ІГС.

До заяви додаються:

-         рішення керівника ІГС, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, засвідчене печаткою (у разі наявності);

-         біографічна довідка делегованого представника ІГС;

-         копії документів, що підтверджують легалізацію ІГС;

-         інформація про результати діяльності ІГС протягом останніх двох років.

6.9. За десять календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі в них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та в разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що Департамент повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

6.10. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла при Управлінні до проведення установчих зборів.

6.11. Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради в обов’язковому порядку оприлюднюються на офіційному веб-сайті Управління та в інший прийнятний спосіб.

6.12. Департамент наказом затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

Розділ VІІ. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ

7.1. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради в разі:

7.1.1. систематичної відсутності члена Громадської ради (більше ніж два рази) на оголошених належним чином зборах та засіданнях без поважних причин;

7.1.2. у разі, якщо в зборах замість члена Громадської ради (більше ніж два рази) бере участь його представник (за дорученням керівника ІГС);

7.1.3. повідомлення керівника ІГС про відкликання або заміну представника ІГС в Громадській раді;

7.1.4. скасування державної реєстрації ІГС, представника якого обрано до складу Громадської ради;

7.1.5. неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання в судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

7.1.6. засудження члена Громадської ради за вчинення злочину, вирок суду щодо якого набрав законної сили;

7.1.7. подання членом Громадської ради відповідної заяви;

7.1.8. систематичного або одноразового грубого порушення норм цього Положення.

Розділ VІІI. КЕРІВНІ ТА РОБОЧІ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

8.1. Громадську раду очолює голова голова Громадської ради (далі – Голова), який обирається з числа членів Громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова має двох заступників, які обираються з числа членів Громадської ради шляхом рейтингового голосування.

Головою або заступником не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

Строк повноважень Голови та його заступників становить два роки.

Повноваження Голови або його заступників припиняються достроково за рішенням Громадської ради в разі припинення їх членства в Громадській раді, порушення цього Положення, а також виникнення інших обставин, які не дають їм можливості виконувати свої обов'язки.

У разі дострокового припинення повноважень Голови наступний Голова Громадської ради обирається на черговому засіданні Громадської ради.

8.2. Голова Громадської ради:

8.2.1. організовує та координує діяльність Громадської ради;

8.2.2. скликає та організовує підготовку і проведення засідань Громадської ради;

8.2.3. головує на засіданнях Громадської ради;

8.2.4. підписує документи від імені Громадської ради;

8.2.5. представляє Громадську раду у відносинах з органами влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації тощо;

8.2.6. бере участь у засіданнях колегії Департаменту;

8.2.7. може брати участь у роботі комітетів на постійній основі з правом голосу;

8.2.8. вчиняє інші дії у межах своїх повноважень, необхідні для досягнення мети та виконання завдань Громадської ради, що не заборонені законом і не суперечать Положенню, Регламенту, суспільній моралі та етиці.

У разі відсутності Голови або неможливості виконувати ним свої обов’язки з поважних причин, його повноваження за розпорядженням Голови виконує один з його заступників.

8.3. Заступник Голови Громадської ради:

8.3.1. за дорученням Голови контролює та координує роботу органів Громадської ради (комітетів, ініціативних, експертних, робочих груп тощо);

8.3.2. контролює виконання орієнтовного плану роботи Громадської ради;

8.3.3. організовує вивчення та дослідження громадської думки щодо відповідних напрямів роботи Громадської ради;

8.3.4. в робочому порядку бере участь у підготовці питань порядку денного для їх розгляду на засіданні Громадської ради;

8.3.5. може брати участь у роботі комітетів на постійній основі з правом голосу;

8.3.6. вчиняє інші дії, узгоджені з Головою, відповідно до завдань, що покладені на нього Громадською радою, в рамках Положення;

8.3.7. за відсутності Голови за його дорученням координує діяльність Громадської ради.

8.4. За рішенням Громадської ради створюється постійно діючий робочий орган – секретаріат Громадської ради (далі – Секретаріат), який забезпечує організаційні, інформаційні та матеріально-технічні функції діяльності Громадської ради.

8.5. До Секретаріату входять: відповідальний секретар та два або більше членів Секретаріату. Функції члена Секретаріату може також виконувати уповноважений працівник Департаменту, який не є членом Громадської ради.

8.6. Секретаріат Громадської ради відповідно до покладених на нього завдань:

8.6.1. забезпечує поточну діяльність Громадської ради;

8.6.2. забезпечує ведення протоколів засідань Громадської ради;

8.6.3. забезпечує ведення діловодства в Громадській раді;

8.6.4. здійснює підрахунок голосів на засіданнях;

8.6.5. організовує розгляд звернень громадян;

8.6.6. виконує інші функції, необхідні для ефективного забезпечення здійснення Громадською радою своїх повноважень.

8.7. Відповідальний секретар:

8.7.1. за дорученням Голови забезпечує взаємодію з відповідними підрозділами Департаменту щодо підготовки засідань та реалізації рішень Громадської ради;

8.7.2. організовує роботу Секретаріату з планування, своєчасної та якісної підготовки матеріалів до засідань Громадської ради;

8.7.3. веде та підписує протоколи засідань Громадської ради;

8.7.4. може брати участь у роботі комітетів на постійній основі з правом голосу;

8.7.5. виконує інші функції відповідно до покладених на Секретаріат завдань.

8.8. Строк повноважень Секретаріату становить два роки.

8.9. З метою налагодження ефективної роботи Громадської ради та відпрацювання питань згідно з покладеними на неї завданнями, за відповідними напрямками діяльності рішенням Громадської ради утворюються робочі органи –комітети Громадської ради (далі – Комітети) з числа членів Громадської ради. Кількість Комітетів та їх назву визначає Громадська рада шляхом голосування.

8.10. Кількісний склад Комітетів не може бути меншим ніж три постійних члени Громадської ради.

8.11.Персональний склад кожного Комітету формується з урахуванням побажання кожного члена Громадської ради. Засідання Комітетів проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Громадської ради, плану роботи відповідного Комітету та в разі необхідності, але не рідше двох разів на квартал. Залучені до роботи Комітетів інші члени Громадської ради та особи, які не є членами Громадської ради, користуються на засіданнях Комітетів правом дорадчого голосу.

8.12. У разі якщо існування Комітету виявиться недоцільним, такий Комітет може бути ліквідований рішенням Громадської ради відповідно до Регламенту.

8.13. Постійний Комітет очолює голова, який обирається на першому засіданні відповідного Комітету з числа його постійних членів.

8.14. Голова Комітету:

8.14.1. здійснює організацію і планування діяльності Комітету;

8.14.2. організовує документообіг у Комітеті та протокольне оформлення його рішень;

8.14.3. може ініціювати утворення тимчасового робочого органу за участю представників інших Комітетів для розгляду, вивчення та вирішення певних питань і виконання завдань;

8.14.4. виконує інші функції, необхідні для забезпечення виконання покладених на Комітет завдань.

8.15. Строк повноважень Комітету та його голови відповідає строку повноважень керівних та робочих органів Громадської ради.

Розділ IХ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

9.1. Громадська рада та Комітети проводять свою діяльність відповідно до затверджених ними планів і напрямів роботи.

9.2. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися Головою або за ініціативою однієї третини від загального складу її членів.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито і є правомочними, якщо на них присутні більше половини складу її членів.

9.3. У разі неможливості члена Громадської ради бути присутнім на засіданні з поважних причин, на засіданні може бути присутній його уповноважений представник з належним чином оформленим дорученням (засвідченим, у разі наявності, печаткою відповідного ІГС).

9.4. У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник Департаменту.

На запрошення Голови у засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи з правом дорадчого голосу.

9.5. Рішення Громадської ради, постійних і тимчасових робочих органів приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

9.6. Рішення Громадської ради оформлюються протоколом.

9.7. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Департаментом.

9.8. Рішення Департаменту, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради, громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Департаменту та в інший прийнятний спосіб.

Інформація про прийняте Управлінням рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

Розділ Х. ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

10.1. Громадська рада інформує Департамент та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті Управління та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, склад постійних і тимчасових робочих органів, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу тощо.

10.2. Забезпечення Секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи Громадської ради та проведення її засідань здійснює Департамент.

10.3. Офіційні звернення, листи, повідомлення, інші документи Громадської ради оформлюються на бланку Громадської ради та підписуються Головою.

Розділ XI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Внесення змін і доповнень до цього Положення затверджується на засіданнях рішенням двох третіх членів Громадської ради з подальшими погодженням Департаментом.