Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Положення про дистанційне (ДН) та очно-дистанційне(ОДН) навчання в системі післядипломної педагогічної освіти Івано-Франківської області

Положення

про дистанційне (ДН) та очно-дистанційне(ОДН) навчання

в системі післядипломної педагогічної освіти Івано-Франківської області

 

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні засади організації та запровадження дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти Івано-Франківської області.

1.2. Положення розроблено відповідно до вимог Конституції України і з урахуванням указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів, законів України «Про освіту»,  «Про вищу освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про професійно-технічну освіту», Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013  № 466із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки № 660 від 01.06.2013  та № 761 від 14.07.2015“Про затвердження Положення про дистанційне навчання”.

1.3. Основу нормативно-правового забезпечення дистанційного (очно-дистанційного) навчання в системі післядипломної педагогічної освіти Івано-Франківської області становлять наступні документи:

• наказ департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у системі курсів при Івано-Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти у  поточному  році;

• Положення про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, затверджене вченою радою ОІППО 24.04.2015 із внесеними змінами від 10.03.2017.

• навчальні та навчально-тематичні плани на поточний рік;

• освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

• індивідуальний план дистанційного навчання слухача.

1.4. Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

1.5. Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за освітньо-професійними програмами підвищення кваліфікаціїзатвердженими в установленому законодавством порядку.

1.6. Завданням дистанційного навчання є забезпечення педагогічним працівникам області можливості реалізації підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей.

1.7. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях:

Тьютор – в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційним (очно-дистанційним) підвищенням кваліфікації – це куратор навчальної групи, який здійснює підтримку та супровід процесу підвищення кваліфікації.

Модуль (навчальний) – автономна організаційно-методична структура навчальної інформації, яка включає дидактичні цілі, логічно завершений зміст, методичні вказівки щодо його вивчення та систему контролю.

У межах модуля навчальний матеріал поділяється на дрібніші структурні одиниці (теми та ін.), які мають окремі дидактичні цілі та зміст, що забезпечує їх досягнення.

Провайдер – постачальник послуг Інтернету; фірма, яка займається підключенням користувачів до Інтернету (через комутовані лінії зв'язку мережі та іншими способами) та надає додаткові послуги в цій сфері (наприклад, доступ до поштової скриньки, серверу новин тощо).

Web-сайт – це однозначно ідентифіковані в мережі одна або декілька Web-сторінок, на яких розміщена певна інформація, доступна для перегляду за допомогою браузерів.

Web-сторінка – окремий документ WordWideWeb. Як правило, написаний на мові НТМL. Web-сторінка може містити текст, графіку, звуковий супровід, анімацію та інші мультимедійні об'єкти, а також гіперпосилання.

Web-портал – це Web-сайт, який пропонує великий спектр ресурсів та послуг, таких як: електронна пошта, форум, пошукові машини, он-лайн магазини та ін.

Комп'ютерна мережа – це система розподіленої обробки інформації між комп'ютерами за допомогою засобів зв'язку.

Web-сервер – комп'ютер або програма, які призначені для обробки запитів від програм-клієнтів. Сервери зазвичай забезпечують роботу мережевих служб, але іноді можуть використовуватися і в межах одного комп'ютера. На відміну від звичайних програм, які запускаються, виконують окремі завдання і завершують роботу, програма-сервер запускається раніше і знаходиться у пасивному стані очікування запитів. Опрацювавши отриманий запит, сервер очікує наступний.

Модем – це пристрій для обміну цифровою інформацією між комп'ютерами через аналогову телефонну лінію.

Електронна пошта – мережева служба, яка дає змогу обмінюватися текстовими електронними повідомленнями через Internet. Сучасні можливості електронної пошти дають можливість також надсилати документи НТМL та приєднані файли найрізноманітніших типів. У наш час електронна пошта є одним із найшвидших видів зв'язку.

Асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо.

Веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), у тому числі дистанційні курси – систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів.

Веб-середовище дистанційного навчання – системно організована сукупність веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), програмного забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням.

Дистанційна форма навчання – форма організації навчального процесу у закладі ОІППО, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання  свідоцтва про підвищення кваліфікації на базі  ОІППО.

Інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету.

Синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо).

Система управління веб-ресурсами навчальних дисциплін (програм) – програмне забезпечення для створення, збереження, накопичення та передачі веб-ресурсів, а також для забезпечення авторизованого доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів.

Система управління дистанційним навчанням – програмне забезпечення, призначене для організації навчального процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або локальну мережу.

Суб’єкти дистанційного навчання – особи, які навчаються (слухачі), та особи, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання (педагогічні та науково-педагогічні працівники, методисти тощо).

Технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у навчальних закладах та наукових установах.

ІІ. Реалізація дистанційного навчання

2.1.  Дистанційне навчання реалізовується шляхом:

·              застосування дистанційної форми як окремої форминавчання;

·              використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.

В ОІППО при організації навчального процесу за будь-якою формою навчання технології дистанційного навчання можуть використовуватись для методичного та дидактичного забезпечення самостійної роботи, контрольних заходів, а також при здійсненні навчальних занять.

2.2. Для впровадження навчання за дистанційною формою інститут може створювати центри дистанційного навчання як його відокремлений структурний підрозділ.

ІІІ. Особливості організації навчального процесу

3.1. ДН та ОДН в системі післядипломної педагогічної освіти Івано-Франківської області здійснюється згідно Плану-графіка курсової підготовки, який визначає кількість груп даних форм навчання та категорії фахівців на поточний рік.

3.2. Навчальний рік у системі ДН та ОДНобласті  розпочинається з березня-квітня поточного року і  триває не менше 6 місяців.

3.3. Перебування слухачів на організаційно-настановчій та заліковій сесіях оформлюється як відрядження на навчання.

3.4. Головними умовами зарахування на курси підвищення кваліфікації за дистанційною (очно-дистанційною) формою навчання є доступ до мережі Інтернет та базова комп’ютерна грамотність слухача. Інші умови (обмеження віку, стать, освіта, посада, стаж роботи, кваліфікаційна категорія тощо) не можуть бути перешкодою для прийому на навчання.

3.5. Кількість слухачів, що навчаються за дистанційною та очно-дистанційною формою, визначається відповідно до Статуту в межах ліцензованого обсягу підвищення кваліфікації.

3.6. Конкретний зміст етапів підвищення кваліфікації для кожної категорії слухачів визначається освітньо-професійною програмою підвищення кваліфікації, а послідовність та порядок їх вивчення – навчальними та навчально-тематичними планами.

3.7. Дистанційна форми навчання. Навчальні плани для дистанційної форми навчання розраховуються на 180 год і включають три етапи:очний з двома сесіями  (0,5 кредита, 16 год),  дистанційний  (5 кредитів, 150 год) та заочний етапи (0,5 кредита, 14 год).

· Очний етап передбачає дві сесії навчання: організаційно-настановчу та навчально-залікову, кожна з яких триває впродовж одного дня (по 8  год) та передбачає аудиторні форми організації навчання: лекції, семінарські та практичні заняття, конференцію з обміну досвідом, захист випускної роботи у формі навчального проекту та комплексний залік.

У проміжку між двома сесіями навчання  здійснюється дистанційно.

· Дистанційний етап, який триває впродовж 6 місяців передбачає такіформи організації навчання: самостійну роботу, віддалену взаємодію, практичні роботи.

· Заочний етап передбачає виконання випускної роботи у формі навчального проекту та педагогічну практику.  При дистанційній формі  навчання курсанти розробляють проекти самостійно, використовуючи віддалену взаємодію з викладачем.

3.8. Зміст дистанційного етапу навчання розподіляється між окремими модулями, які середовищем ДН Moodle визначаються як “категорії курсів”.

Зміст дистанційного курсу розробляється одним автором.

У структурі ДН обов’язковими елементами дистанційного курсу певного автора є:

·           змістові ресурси (сторінки, книги, файли, посилання на зовнішні ресурси тощо);

·           форум, який виконує консультативну функцію;

·           тест (у формі виду діяльності Тест, а не текстового документу);

·           1 практична робота (як вид діяльності, що охоплює зміст усього модуля);

·           Інші активні види діяльності для ефективного досягнення цілей навчання.

У межах одного дистанційного етапу передбачено навчання за 10 змістовими модулями

Кожен змістовий модуль  при ДН (0,5 кредита або  15 год) передбачає:

·              10 год самостійної роботи слухача з матеріалами дистанційного курсу (робота зі змістовими  ресурсами, тестами);

·              4 год віддаленої взаємодії (семінар у формі чату чи форуму, консультації);

·              1 год на виконання практичних завдань.

Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних (контрольних) робіт, відбувається дистанційно в асинхронному режимі. Окремі практичні завдання можуть виконуватись у синхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

3.9. Контрольні заходи з навчальної дисципліни при здійсненні навчання за дистанційною формою навчання в ОІППО включають проміжний модульний та підсумковий контролі знань, умінь та навичок, набутих слухачем у процесі навчання.

Проміжний модульний контроль включає  поточне тестування та практичні роботи (по 5 балів кожен тест та кожна практична робота ). Усі практичні роботи дистанційного етапу перевіряються та оцінюються  авторами курсів по 5 балів за кожну з 10 практичних робіт. Виконані практичні роботи за змістом соціально-гуманітарного та загально-професійного  модулів в обсязі більше 50%  є допуском до заліку. Виконані слухачем практичні роботи за змістом фахово-функціонального модуля (5 кредитів) додають  до 25 балів (зі 100 балів дистанційного етапу) до загального оцінювання слухача курсів . Слухачі , які  не набрали 50% балів за  контрольовані види діяльності у всіх 10 ДК до навчально-залікової сесії не допускаються. Для них організовується змішана підсумкова сесія через місяць після закінчення роботи останньої дистанційної групи. Слухачі курсів, які за додатковий місяць не ліквідували заборгованості, відраховуються з курсів наказом по інституту та не отримують посвідчення.   

До загального оцінювання при ДН  входять:

·              25 балів за виконані 5 практичних роботи за змістом фахово-функціонального модуля дистанційного курсу;

·              55 балів за комплексний залік під час очної сесії;

·              10 балів за виконання та захист випускної роботи у формі навчального проекту;

·              10 балів за виступ на конференції з обміну досвідом.

3.10. Типова структура навчального плану за дистанційною формою навчання  має такий вигляд:

з/п

Зміст модулів

Кількість кредитів

Усього годин

Самостійна робота

Віддалена взаємодія

Практична робота

 

Дистанційний етап

5

150

100

40

10

 

І. Соціально-гуманітарний модуль

1

30

20

8

2

1

Дистанційний  курс 1

0,5

15

10

4

1

2

Дистанційний  курс 2

0,5

15

10

4

1

 

ІІ. Загально-професійний модуль

1,5

45

30

12

3

3

Дистанційний  курс 3

0,5

15

10

4

1

4

Дистанційний  курс 4

0,5

15

10

4

1

5

Дистанційний  курс 5

0,5

15

10

4

1

 

ІІІ. Фахово-функціональний модуль

2,5

75

50

20

5

6

Дистанційний  курс 6

0,5

15

10

4

1

7

Дистанційний  курс 7

0,5

15

10

4

1

8

Дистанційний  курс 8

0,5

15

10

4

1

9

Дистанційний  курс 9

0,5

15

10

4

1

10

Дистанційний  курс 10

0,5

15

10

4

1

з/п

Зміст модулів

Кількість кредитів

Усього годин

Лекції

Семінари

Практичні

 

Очний етап

0,5

16

1

8

7

 

І сесія (організаційно-настановча)

 

 

 

 

 

1

Інструктивно-методичне заняття.

Розробка індивідуальних планів

 

2

 

 

2

2

Інструктаж з техніки безпеки. Вхідне діагностування

 

1

 

 

1

3

Метод проектів та його використання в освітній практиці

 

2

1

 

1

4

Конференція з обміну досвідом

 

3

 

3

 

 

ІІ сесія(навчально-залікова)

 

 

 

 

 

1

Захист проектів

 

4

 

4

 

2

Конференція з обміну досвідом

 

1

 

1

 

3

Комплексний залік. Вихідне діагностування

 

3

 

 

3

з/п

Зміст модулів

Кількість кредитів

Усього годин

Самостійна робота

 

 

 

 

Заочний етап

0,5

14

14

 

 

1

Педагогічна практика

 

 

8

 

 

2

Виконання проекту

 

 

6

 

 

 

 

3.11. Очно-дистанційнаформа. Для окремих категорій фахівців (для яких визначається більша тривалість курсів) може практикуватися очно-дистанційна форма навчання.Очно-дистанційнаформа підвищення кваліфікації педагогічних працівників оптимально поєднує в єдиному навчальному процесі принципи, методи та засоби очного та дистанційного навчання.

3.12.Чисельність курсантів у групах, що працюють за очно-дистанційною формою навчання визначається Статуту ОІППО.

3.13. Навчальні плани для очно-дистанційної форми навчання розраховано на 180 год і включають два етапи:дистанційний (2,5 кредита, 75 год) та очний(2,5 кредита,  75 год аудиторної роботи та 1 кредит самостійної роботи під час очної сесії).

Очний етап передбачає дві сесії навчання: організаційно-настановчу та навчально-залікову, кожна з яких триває впродовж навчального тижня (по 36 навчальних годин). У проміжку між двома сесіями навчання здійснюється дистанційно, протягом 6 місяців.

3.14. Організаційно-настановча сесіятривалістю 1 тиждень (36 год) передбачає:

·           вхідне діагностування; інструктаж з техніки безпеки;

·           інструктивно-методичне заняття; розробка індивідуальних планів;

·           навчальні заняття  за змістом фахово-функціонального модуля;

·           підготовчий етап роботи над груповим проектом.

3.15. Основне завдання дистанційного етапуякісне забезпечення та супровід  роботи слухачів з використанням технологій дистанційного навчання.

Дистанційний етап,який триває впродовж 6 місяцівпередбачає такіформи організації навчання:

·              самостійну роботуз матеріалами дистанційного курсу (робота зі змістовими  ресурсами, тестами);

·              віддалену взаємодію викладача та слухача;

·              виконання  практичних робіт.

Зміст дистанційного етапу навчання розподіляється між окремими модулями, які середовищем ДН Moodle визначаються як “категорії курсів”.

У межах одного дистанційного етапу передбачено навчання за 5 змістовими модулями – 2 змістові модулі соціально-гуманітарного модуля (1 кредит) та 3 змістові модулі загально-професійного модуля (1,5 кредита).

Кожен змістовий модуль при ОДН (0,5 кредита або 15 год) передбачає:

·              10 год самостійної роботи слухача;

·              4 год віддаленої взаємодії (семінар у формі чату чи форуму, консультації);

·              1 год на виконання практичних завдань.

Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних (контрольних) робіт, відбувається дистанційно в асинхронному режимі. Окремі практичні завдання можуть виконуватись у синхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Контрольні заходи з навчальної дисципліни при здійсненні навчання за дистанційною формою навчання у ОІППО включають проміжний модульний та підсумковий контролі знань, умінь та навичок, набутих слухачем у процесі навчання. Проміжний модульний контроль включає  поточне тестування та практичні роботи (по 5 балів кожен тест та кожна практична робота).

Усі практичні роботи перевіряються та оцінюються авторами курсів по 5 балів за кожну з 5 практичних робіт. Виконані практичні роботи за змістом соціально-гуманітарного та загально-професійного модулів в обсязі більше 50% є допуском до заліку. Слухачі, які не набрали 50% (з 50 можливих) балів за контрольовані види діяльності 5 дистанційних курсів до підсумкового заліку (комплексний тест)не допускаються. Для них організовується змішана підсумкова сесія через місяць після закінчення роботи останньої очно – дистанційної групи. Виконані слухачем практичні роботи за змістом дистанційного етапу додають до 15 балів (з 50 балів дистанційного етапу) до загального оцінювання.

3.16. Навчально-залікова сесія тривалістю 1 тиждень (36 год) передбачає:

·           навчальні заняття за змістомфахово-функціонального модуля;

·           педагогічну (управлінську, методичну) практику – 8 год;

·           розробка і захист групових та індивідуальних проектів;

·           конференція з обміну досвідом;

·           комплексний залік;

·           вихідне анкетування з метою виявлення ступеня задоволення слухачів результатами підвищення кваліфікації.

До загального оцінювання при ОД навчанні входять:

10 балів за виконання та захист випускної роботи у формі навчального проекту,

10 балів за виступ на конференції з обміну досвідом

15балів за виконані завдання дистанційного етапу

65 балів за комплексний залік очної сесії.

3.17. Типова структура навчального плану за очно-дистанційною формою навчання  має такий вигляд:

 

з/п

Зміст модулів

Кількість кредитів

Усього годин

Самостійна робота

Віддалена взаємодія

Практична робота

 

Дистанційний етап

2,5

75

50

20

5

 

І. Соціально-гуманітарний модуль 

1

30

20

8

2

1

Дистанційний  курс 1

 

0,5

15

10

4

1

2

Дистанційний  курс 2

 

0,5

15

10

4

1

 

ІІ. Загально-професійний модуль

1,5

45

30

12

3

3

Дистанційний  курс 3

 

0,5

15

10

4

1

4

Дистанційний  курс 4

 

0,5

15

10

4

1

5

Дистанційний  курс 5

0,5

15

10

4

1

з/п

Зміст модулів

Кількість кредитів

Усього

годин

Аудиторні

години

Самостійна робота

 

 

Очний етап

3,5

105

72

33

 

 

ІІІ. Фахово-функціональний модуль

2,5

75

52

23

 

 

1сесія

Змістові модулі 1–5

 

38

26

12

 

 

2 сесія

Змістові модулі

1–4

Змістовий модуль 5

Педагогічна практика

 

37

26

11

 

 

ІV.

Діагностично-аналітичний

1 і 2 сесії

1

30

20

10

 

 

 

 

Вхідне діагностування. Інструктаж з техніки безпеки

 

1

1

 

 

 

Інструктивно-методичне заняття. Розробка індивідуальних планів

 

4

4

 

 

 

Вихідне діагностування

 

1

1

 

 

 

Конференція з обміну досвідом

 

6

4

2

 

 

Комплексний залік

 

6

4

2

 

 

Розробка і захист групових та індивідуальних проектів

 

12

6

6

 

 

ІV.Організаційне, кадрове та системотехнічне забезпечення

навчального процесу

 

4.1. Організаційне забезпечення навчального процесуздійснюють відповідні підрозділи інституту (кабінет курсової підготовки, кафедри, лабораторії).

4.2. Технічну та технологічну підтримку дистанційного навчання здійснюють за відсутності спеціалізованого підрозділу (лабораторії дистанційного навчання) працівники кабінету-центру інформаційних та телекомунікаційних технологій (методисти з дистанційного навчання).

4.3. Педагогічні, науково-педагогічні працівники та методисти, які залучені до організації дистанційної форми навчання, повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо організації та володіння технологіями дистанційного навчання (не рідше одного разу на 5 років).

4.4. Учасниками навчального процесу при дистанційній формі навчання є:

·           слухачі курсів, які дистанційним середовищем визначаються як “студенти”;

·           керівники груп (методисти, тьютори), які дистанційним середовищем визначаються як “викладачі”;

·           власне викладачі, які середовищем визначаються як “автори курсів”.

Обов’язковою умовою отримання статусу “студент” є навички роботи з персональним комп’ютером, наявність власної електронної поштової адреси та особлива процедура реєстрації в навчальному середовищі, яка здійснюється під час організаційно-настановчої сесія.

“Викладач” розробляє та узгоджує навчальні та навчально-тематичні плани, веде облік навчального часу, координує роботу “авторів курсів” та “студентів”.

“Автор курсу” несе повну відповідальність за змістове наповнення свого модуля та організацію роботи слухачів над ним, перевіряє та оцінює заплановані практичні роботи, організовує семінари, надає консультації тощо. “Автор курсу” безпосередньо взаємодіє зі “студентами” доступними у середовищі ДН засобами.

Керування самостійною роботою слухачів здійснюється тьютором, що призначається з числа методистів, які організовують підготовку слухачів у відповідному модулі. Тьютор також організовує консультування слухачів та інформування їх про терміни проведення залікової сесії. Зв’язок тьютора зі слухачами здійснюється через особисті контакти й за допомогою сучасних технічних засобів.

Завдання тьютора:

·           підвищувати якість викладання за рахунок впровадження в навчальний процес нових педагогічних технологій;

·           здійснювати контроль навчальних досягнень слухачів, організацію методичної допомоги та консультування, особистого спілкування у режимі on-line, використовуючи мережеві технології дистанційного навчання (служб та сервісів Інтернет: електронна пошта, форум, чат, блоги, тощо; платформи дистанційного навчання, відеоконференції);

·           брати участь у прийманні та оформленні слухачів на навчання;

·           організовувати перевірку творчих робіт, проектів;

·           здійснювати зворотний зв’язок зі слухачами курсів.

4.5  Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає:

·           апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному і асинхронному режимах;

·           інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального процесу у синхронному та асинхронному режимах;

·           програмне забезпечення загального та спеціального призначення (у тому числі для осіб з особливими потребами), яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами;

·           веб-ресурсинавчальних дисциплін (програм), що необхідні для забезпечення дистанційного навчання.

Веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для забезпечення дистанційного навчання, можуть містити:

·           методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо;

·           документи планування навчального процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять);

·           відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;

·           мультимедійні лекційні матеріали;

·           термінологічні словники;

·           практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

·           віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

·           віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання;

·           пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем;

·           ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання;

·           електронні бібліотеки чи посилання на них;

·           бібліографії.

Дистанційний курс, що об’єднує зазначені вище веб-ресурси навчальної дисципліни (програми) єдиним педагогічним сценарієм;

У структурі ДН  ОІППО обов’язковими елементами дистанційного курсу  є:

змістові ресурси (сторінки, книги, файли, посилання на зовнішні ресурси тощо); форум, який виконує консультативну функцію; тест, 1 практична робота; інші активні види діяльності.

Для забезпечення дистанційного навчання слухачів заклад може створювати власні веб-ресурси або використовувати інші веб-ресурси, що підлягають перевірці у закладі післядипломної освіти.

 

V. Облік навчального навантаження науково-педагогічних

та педагогічних працівників

Планування, облік навчальної та методичної роботи на очному та дистанційному етапах здійснюється згідно “Положення про норми часу для планування і обліку навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних та педагогічних  працівників інституту”, затверджені наказом ОІППО згідно з яким:

5.1. Проведення навчальних занять під час очної сесії зараховується як аудиторне навчальне навантаження викладача або вноситься до погодинної оплати педагогічного працівника.

5.2. Перевірка практичних робіт авторами дистанційного курсу належить до навчального навантаження та розраховується за формулою t = 0,33*k*n, де k – кількість годин на практичну роботу, передбачена навчальним планом окремого модуля, n – кількість слухачів курсів, які працюють із вказаним модулем.

5.3. Керівництво написанням випускної роботи (у формі навчального проекту) та її рецензуванняоблікується з розрахунком 2 год позаудиторних навчальних годин на кожен індивідуальний навчальний проект при дистанційній формі навчання та по 2 год позаудиторних навчальних годин за кожен груповий навчальний проект приочно-дистанційній формі.

5.4. На розробку електронного курсу відводиться 50 год, які облікуються в розділі методична робота.

5.5. Передбачені навчальним планом години для віддаленої взаємодії облікуються як методична робота.

5.6. Адміністрування платформи дистанційного навчання оцінюється 300 год упродовж року, які облікуються в розділі “Організаційна робота”.