Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ ДЛЯ УЧНІВ 8 (9) КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ «ТОПОГРАФІЯ»

ЗАВАНТАЖИТИ


ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

СЕКТОР ОСВІТИ ВОЛОЧИСЬКОЇ РАЙОННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ ДЛЯ УЧНІВ 8 (9) КЛАСУ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

«ТОПОГРАФІЯ»

(18 ГОДИН)

 

 

 

 

 

Укладач:

                                                       Єгорова Світлана Григорівна, вчитель  географії

Купільськоїзагальноосвітньоїшколи І-ІІІ ступенів,

Волочиської  районної  ради,

Хмельницької  області, 

спеціаліст вищої категорії, старший учитель.

 

                                                                            

 

 

Програму схвалено ________________________________________________

від    __.12.2016      №____

 

 

 

 

 

Волочиськ

2016

«Топографія» програма факультативного курсу для допрофільного

навчання учнів 8 (9) класу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:Єгорова Світлана Григорівна, вчительгеографіїКупільськоїзагальноосвітньоїшколи І-ІІІ ступенів, Волочиської  районної  ради, Хмельницької  області,  спеціаліст вищої категорії, старший учитель.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензенти:ГільбергТетянаГеоргіївна, завідувач кафедри  методик навчальних  дисциплін Хмельницького ОІППО, кандидат географічних  наук, доцент;

Мельник  Катерина Володимирівна,  методист   відділу  освіти, молоді  та  спорту   Волочиської  міської  ради;

Пасічник Анатолій  Миколайович, вчительгеографіїПисарівськоїзагальноосвітньоїшколи І-ІІІ ступенів, ВійтовецькоїтериторіальноїгромадиВолочиського  району, спеціаліст  вищої  категорії.

 

 

 

 

 

Навчальна програма факультативного  курсу «Топографія»побудована на основі інтеграціїгеографічних знань, вмінь і навичок, необхіднихучням  для визначення   профілю  навчання, обранні майбутньої професії, для  використання в життєвих  ситуаціях  а  також  майбутнім   захисникамВітчизни.

Програма розрахована  18 годин.

Навчальна програма факультативного  курсу «Топографія»  адресується вчителям  географії, керівникам  гуртків загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, клубів, дитячих творчих об’єднань.

ТОПОГРАФІЯ

Пояснювальна записка

Одним  із  напрямків  вивчення  географії    в  школі є  позакласна  і  позашкільна  робота, до  якої  вчитель залучає  учнів,  котрі  зацікавилися  його  предметом. Учитель не  завжди  в  змозі викласти  весь  обсяг  цікавого й  пізнавального  матеріалу про  окремі  явища  чи  географічні об’єкти  на  уроках. Користуючись  різними  інформаційними  джерелами,  учні  дізнаються  про  існування  споріднених до  географії  наук:  геології, вулканології, гляціології тощо. Учитель  виявляє  інтереси  учнів,  залучає  до позакласної  роботи,  використовуючи для  цього додаткову  літературу та  надаючи  можливість практично  застосовувати  здобуті  знання   у  своїй  діяльності.

Мета   факультативного  курсу: формування  в дітей  навичок самостійної  творчої  діяльності з  географії в  позаурочний   час; поглиблення  та  розширення  знань,  здобутих  безпосередньо  на  уроках.Робота в групі зацікавлених дітей сприяє створенню особливої атмосфери, яка допомагає учневі визначитись із профілем навчання, а також обрати майбутню професію.

Факультативний курс  «Топографія» передбачений для учнів 8-9 класів, метою якого є широке ознайомлення з однією з найважливіших географічних наук — топографією. Значення її в системі наук про нашу планету важко переоцінити, адже вивчення фізичної та економічної географії, основ метеорології, кліматології, гідрології, геології та інших наук не можливе без аналізу відповідних тематичних карт.

Топографія(від греч.(грецький) tоpos — місце і ¼графія ), науково-технічнадисципліна, що займається географічним і геометричним вивченням місцевості шляхом створення топографічних карт на основі знімальних робіт.

Об'єкт навчальної дисципліни «Топографія»  - земна поверхня з системою геометрії її елементів, їхнє просторове розміщення, властивості та взаємозв'язки.

Предмет - топографічне вивчення земної поверхні за допомогою топографічної зйомки як комплексу вимірювальних, обчислювальних, графічних та інших видів робіт.

Картографія — наука, яка розробляє методи складання різноманітних карт та їх використання. З нею тісно пов’язана геодезія та топографія, що розробляє способи зображення земної поверхні на площині за допомогою створення топографічних планів і карт. Картографія, геодезія і топографія тісно пов’язані між собою і мають величезне значення у практичному використанні. Топографія і геодезія розвиваються в тісному зв'язку з такими науками як: географія, картографія, геологія, ґрунтознавство, математика, фізика, оптика, радіофізика та ін.

За останнє  десятиліття,  в час  коли  стрімко набирає  оберти  науково-технічний  прогрес,  в епоху  комп’ютеризації  втратили   свою актуальність  базові  знання  з топографії  та картографії. Випускники  шкіл,  інших  навчальних  закладів практично  не  вміють орієнтуватись  на  місцевості,  читати  топографічну  карту… Звичним  стало   використання   навігаторів, через  мобільні  телефони  встановлюється  супутниковий  зв'язок,  за  допомогою якого можна отримати  координати  даної  точки, зорієнтуватись  на  місцевості…   Проте   досвід  останніх  років  показує,  що  загальними  знаннями  з топографії  повинна  володіти  кожна  людина.   В  нашому  сьогоденні ми  зіткнулись,   при  певних  умовахна  певній  території  (в зоні АТО),  коли зникає (або  недосяжний) мобільний  та  супутниковий  зв'язок,а   практичні  навики з  топографії   та  картографії   відсутні. Основним та постійно діючим фактором польових  досліджень чи  то бойової обстановки, який суттєво впливає на всі сторони польового досвіду та бойової діяльності військ, є місцевість. Саме  знання  топографії   дають  можливість вивчати місцевість з метою врахування її властивостей та характеристик. В умовах локальних війн та воєнних конфліктів значення місцевості як елемента бойової обстановки зростає особливо у зв’язку з тим, що вона значною мірою, визначає  можливості  захисту від ядерної, високоточної зброї та звичайних засобів ураження.Вміле використання місцевості забезпечує своєчасне і ефективне виконання заходівзахисту від засобів ураження.

Звідси бачимо, наскільки важливо для кожного військовослужбовця вміння швидкоі правильно вивчати місцевість з метою врахування її властивостей та характеристик івикористання їх під час виконання бойових завдань.

Мета курсу - формування базових, систематизованих знань та практичних вмінь в галузі  топографії  та  картографії, як складових частин наук географічного циклу.

Головними завданнями курсу є:

     опанувати  теоретичні основи   топографії  як науки  та  використовувати набуті  знання  на  практиці;

     формування в учнів умінь та навичок користуватися джерелами картографічної  інформації;

— навчити учнів читати, аналізувати, досліджувати та оцінювати топографічні  карти для отримання інформації про місцевість;

— вдосконалення вмінь та навичок розв’язування задач з використанням географічних карт;

— більш детальне ознайомлення з професіями  топографа,  геодезиста  та ін.

У результаті опанування  факультативного курсу «Топографія»  учень  повинен знати: умовні знаки предметів та контурів, основні форми рельєфу місцевості; масштаби та номенклатуру карт та планів; системи координат; способи визначення довжин та орієнтирних кутів ліній місцевості; способи розв’язання задач на картах і планах;

вміти: читати, аналізувати, досліджувати та оцінювати загально географічні та тематичні карти для отримання інформації про місцевість; визначати географічні та прямокутні координати, географічні та магнітніазимути, дирекційні кути, румби; визначати площі ділянок; виявляти математичні, допоміжні та додаткові елементи топографічних карт і планів; аналізувати рельєф, визначати кількісні показники рельєфу, форму та стрімкість схилів, наносити на карту характерні лінії рельєфу, визначати позначки висот точок та взаємні перевищення між ними; будувати профілі; орієнтувати карту чи план на місцевості   тощо.

Програма розрахована на 18 годин, складається зі вступу, 7 тем і   узагальнення -  розв’язування  задач. У процесі вивчення курсу передбачено виконання  11  практичних робіт.

                                           

Програма для учнів 8 (9) класів «Топографія»

 

(18 год)

№ з/п

Зміст навчального матеріалу

К-сть

годин

Вимоги до рівня підготовки учнів

1

Вступ

Предмет топографії. Зв'язок топографії з іншими науками. Коротка історія розвитку топографії.

Фізична поверхня Землі та сили, які її утворюють. Геоїд та його визначення. Загальноземнийеліпсоїд, еліпсоїдКрасовського.

1

Учень:

знає визначення топографії, її структуру, об’єкт та предмет вивчення топографії; зв’язок  топографії  з іншими науками;

володіє основними відомостями про історію розвитку топографії, її сучасні досягнення та методидосліджень, про геоінформаційнісистеми (ГІС);

визначає місце топографії в системі географічних наук; виділяє основні етапи розвитку   топографії;

називає    форму  Землі - геоїд,   та її  розміри; 

оцінює значення для людини знань - про форму і рухи Землі;

розуміє взаємозв’язки топографії  з природничо-математичними наукам.

2

ТЕМА  1.  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ

Зображення поверхні Землі на картах і планах.

Сутність картографічних проекцій. Поняття про проекції топографічних карт. План і карта. Основні  елементи географічної  карти.

Практична робота №1. «Визначення видів картографічних проекцій».

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Учень:

називаєосновні  елементи географічної  карти (математична  основа, геодезична  основа, масштаб);

розумієгеометричну сутність картографічного зображення

поверхні Землі на картах і планах;

розрізняєвиди картографічних проекцій;

розпізнає математичні елементи топографічної карти;

пояснюєвідмінності між різними видами карт, картографічними  проекціями;

вмієвизначити  види картографічних проекцій.

 

3

ТЕМА 2. МАТЕМАТИЧНА ОСНОВА ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ

Розграфлення і номенклатура топографічних карт.

Практична робота №2. «Визначення  номенклатури   карт».

Масштаби топографічних карт. Числовий, лінійний масштаби. Величинимасштабу. Визначення відстаней по карті з використанням лінійного і числовогомасштабів.

Практична робота №3. «Визначення відстаней по карті з використанням лінійного і числовогомасштабів».

Поперечний масштаб. Визначення відстаней із використанням поперечного масштабу.

Практична робота №4. «Визначення відстаней із використанням поперечного масштабу».

Способи вимірювання на топографічних картах прямих, кривих і ламанихліній. Визначення і відкладення відстаней по карті різними способами.

Практична робота №5. «Визначення і відкладення відстаней по карті різними способами»

4

Учень:

розпізнає математичні елементи топографічної карти;

пояснює  сутність  міжнародної системи  розграфлення    та  визначення  номенклатури  карт;

вмієвизначити номенклатуру аркуша карти за масштабом;

знає види масштабів (числовий, лінійний, іменований, поперечний);

вимірює відстані за допомогою числового, лінійного, поперечного масштабіві відкладає на карті різними способами.

 

4

ТЕМА 3. ЗОБРАЖЕННЯ РЕЛЬЄФУ І МІСЦЕВИХ ПРЕДМЕТІВ НА ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТАХ

Суть зображення рельєфу місцевості на картах горизонталями.

Зображеннятипових форм рельєфу горизонталями та умовними знаками.

Абсолютні і відносні висоти точок по карті.

Практична робота  №6.

«Вимірювання відстаней,  абсолютної і відносної висоти точок, крутизни схилів за топографічною картою».

Класифікація місцевих предметів, що зображуються на топографічнихкартах.

Види умовних позначень та їх характеристика.

Головні точки поза масштабних умовних знаків.

Зображення на картах об’єктів місцевості.

 

2

Учень:

пояснює особливості зображення  рельєфу  на  топографічних  картах;

вмієвимірювати  відстані, абсолютної і відносної висоти точок, крутизни схилів за топографічною картою; обчислювати  площі за геометричними формулами;

розпізнаєспособи картографічного зображення об’єктів, процесів і явищ  на  топографічній карті;

визначаєоб’єкти, напрямки, відстані,абсолютні і відносні висоти точок по карті;

пояснюєособливості читання топографічної карти.

 

 

 

5

ТЕМА 4.  СИСТЕМИ ГЕОГРАФІЧНИХ

ТА ПРЯМОКУТНИХ  КООРДИНАТ

Координати. Система координат. Система географічних координат та її застосування. Система прямокутних координат.

Практична робота №7-8.

«Визначення геодезичних і прямокутних координат та нанесення на карту точок за прямокутними координатами».

2

Учень:

знаєвизначення   поняття  координати,  система  координат та їх  застосування;

розумієпризначення кілометрової сітки;

пояснює сутність  утворення  системи географічних та прямокутних координат;

визначаєгеодезичні, прямокутні координати за  топографічною картою та наносить на картуточки за ними.

6

ТЕМА 5. КУТИ ОРІЄНТУВАННЯ

Орієнтування ліній. Визначення кутів орієнтування. Азимут географічний. Азимут магнітний. Дирекційний кут. Румб. Магнітне схилення, зближення меридіанів та їх визначення. Залежність між кутами орієнтування. Початкові напрямки та кути. Вимірювання і побудова кутів на карті.

Практична робота №9.

«Визначенняазимутів і дирекційнихкутів».

2

Учень:

знаєвідмінності  між азимутом  географічним  і магнітним;

володієпоняттямдирекційний  кут,  румб  та  вміє  їх  визначати;

пояснює  значення «магнітне  схилення»,  «зближення  меридіанів»;

розуміє залежність між кутами орієнтування;

вмієвимірюватиазимути і дирекційні кути за допомогою транспортира.

7

ТЕМА 6.СУТЬ ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ БЕЗ КАРТИ

Сутність орієнтування на місцевості без карти. Способи визначення сторінгоризонту. Особливості орієнтування вночі.

Призначення і будова компасу. Визначення сторінгоризонту, магнітних азимутів за допомогою компасу.

Практична робота №10. «Орієнтування на місцевості  за компасом»

 

2

Учень:

розумієсутність  орієнтування   на  місцевості  без  карти;

знаєспособи  визначати  сторони  горизонту  на  місцевості;

визначає сторони  горизонту,  магнітні  азимути  за  допомогою  компасу;

вміє орієнтуватись на  місцевості   без  карти.

8

ТЕМА   7.   ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ ПО КАРТІ

Підготовка карти до роботи: орієнтування карти, звіряння карти з місцевістю.Визначення свого місцезнаходження різними способами.

Практична робота №11.«Орієнтування на місцевості по  карті».

 

 

1

Учень:

пояснює як  орієнтувати карту  та  звірити   її з  місцевістю;

вмієорієнтуватись на  місцевості  по  карті;

застосовує  набуті  знання  для  визначення  свого  місцезнаходження. 

9

ТЕМА   8. УЗАГАЛЬНЕННЯ.  РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Розв’язування задач на визначення місцевого і поясного часу. Визначення географічної широти за Полярною зорею та висотою Сонця над горизонтом.

Визначення дальності видимого горизонту.

Визначення масштабів карт.

Вимірювання довжин лінійрізної конфігурації за картою та

глобусом.

Визначення географічних та прямокутних координат. Визначення номенклатури та координат кутів рамки аркуша топографічної карти.

Визначення кутів орієнтування.

Визначення кількісних характеристик рельєфу.

Абсолютна та відносна висота та точність їх визначення.

3

Учень:

узагальнюєзміст курсу;

вміє розв’язувати задачі різних типів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРІЄНТОВНЕ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТЬ

№ з/п заняття

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Кількість годин

 

ВСТУП

1

1

Предмет топографії. Зв'язок топографії з іншими науками. Коротка історія розвитку топографії.

Фізична поверхня Землі та сили, які її утворюють. Геоїд та його визначення. Загальноземнийеліпсоїд, еліпсоїдКрасовського.

1

ТЕМА  1.  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  ПРО ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ

1

Зображення поверхні Землі на картах і планах.

Сутність картографічних проекцій. Поняття про проекції топографічних карт. План і карта. Основні  елементи географічної  карти(математична  основа, геодезична  основа, масштаб).

Практична робота №1. «Визначення видів картографічних проекцій».

1

ТЕМА 2. МАТЕМАТИЧНА  ОСНОВА ТОПОГРАФІЧНИХ  КАРТ

            4

3

Розграфлення і номенклатура топографічних  карт.

Практична робота №2. «Визначення  номенклатури   карт».

1

4

Масштаби топографічних карт. Числовий, лінійний масштаби. Величини масштабу.

Визначення відстаней по карті з використанням  лінійного  і  числового масштабів.

Практична робота №3. «Визначення відстаней по карті з використанням  лінійного  і  числового масштабів».

1

5

Поперечний масштаб. Визначення відстаней із використанням поперечного масштабу.

Практична робота №4. «Визначення відстаней  із використанням поперечного масштабу».

1

 6

Способи вимірювання на топографічних картах прямих, кривих і ламаних ліній. Визначення і відкладення відстаней по карті різними способами.

Практична робота №5. «Визначення і відкладення відстаней по карті різними способами»

1

ТЕМА 3. ЗОБРАЖЕННЯ РЕЛЬЄФУ І МІСЦЕВИХ ПРЕДМЕТІВ НА ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТАХ

2

7

Суть зображення рельєфу місцевості на картах горизонталями. Зображення типових форм рельєфу горизонталями та умовними знаками. Абсолютні і відносні висоти точок по карті.

Практична робота  №6.  «Вимірювання відстаней,  абсолютної і відносної висоти точок, крутизни схилів за топографічною картою».

1

8

Класифікація місцевих предметів, що зображуються на топографічних картах.Види умовних позначень та їх характеристика. Головні точки поза масштабних умовних знаків.Зображення на картах об’єктів місцевості.

1

ТЕМА 4.  СИСТЕМИ ГЕОГРАФІЧНИХ  ТА ПРЯМОКУТНИХ  КООРДИНАТ

2

 9

Координати. Система координат. Система географічних (геодезичних) координат та її застосування.

Практична робота №7. «Визначення геодезичних координат та нанесення на карту точок за геодезичними  координатами».

1

10

Система прямокутних координат  та її застосування. 

Практична робота №8. «Визначення  прямокутних координат та нанесення на карту точок за прямокутними координатами».

1

ТЕМА 5. КУТИ ОРІЄНТУВАННЯ

2

11 

Орієнтування ліній. Визначення кутів орієнтування. Азимут географічний. Азимут магнітний. Дирекційний кут. Румб. Магнітне схилення, зближення меридіанів та їх визначення. Залежність між кутами орієнтування. Початкові напрямки та кути.

1

12

Вимірювання і побудова кутів на карті.

Практична робота №9.  «Визначенняазимутів і дирекційнихкутів».

1

ТЕМА 6. СУТЬ ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ БЕЗ КАРТИ

2

13

Сутність орієнтування на місцевості без карти. Способи визначення сторін горизонту. Особливості орієнтування вночі. Призначення і будова компасу. Визначення сторін горизонту, магнітних азимутів за допомогою компасу.

1

14

Практична робота №10. «Орієнтування на місцевості  за  компасом».

1

ТЕМА   7.   ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ ПО  КАРТІ

1

15

Підготовка карти до роботи: орієнтування карти, звіряння карти з місцевістю.Визначення свого місцезнаходження різними способами.

Практична робота №11.«Орієнтування на місцевості по  карті».

1

ТЕМА   8. УЗАГАЛЬНЕННЯ.  РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

3

16

Розв’язування задач на визначення місцевого і поясного часу.

Визначення масштабів карт. Вимірювання довжин ліній різної конфігурації за картою таглобусом.

1

17

Визначення географічної широти за Полярною зорею та висотою Сонця над горизонтом.

Визначення дальності видимого горизонту.

1

18

Визначення географічних та прямокутних координат. Визначення номенклатури та координат кутів рамки аркуша топографічної карти.

Визначення кутів орієнтування.

Визначення кількісних характеристик рельєфу.

Абсолютна та відносна висота та точність їх визначення.

1

 

Література

1. Божок А.П., Осауленко Л.Є., Пастух В.В. Картографія: Підручник. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2000. — 250 с.

2.ГільбергТ. Г.,  Паламарчук Л. Б., СовенкоВ. В. Географія(Україна у світі: природа, населення): Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів – К. «Грамота», 2016.

3. Бойко В.М., Дітчук І.Л., Заставецька Л.Б., Географія:  Підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальнихзакладів— Каменец-Подольский: Абетка, 2016.

4. Заставецька О.В. Збірник задач з фізичної географії. Навчальний посібник для учнів 6-8 кл. — Тернопіль. Підручники і посібники, 1996. — 40 с.

5. Кобернік С.Г. та ін. Методика викладання географії в школі: Навчально-методичний посібник. — К.: Стафед — 2, 2000. — 320 с.

6. Ляшенко Д.О. Картографія з основами топографії: Навчальний посібник. — К.: Наукова думка, 2008. — 184 с.

7.Пастух В.В., Виноградов Г.Ф. Основи топографії: Підручник. - К.: ВЦ "Київський університет", 2000. - 372 с.

8.Пересадько В.А. Задачізагеографічними картами: типові та нестандартні з розв’язаннями. — Харків: Видавнича група Основа, 2005. — 93 с.

9. Програми з географії для профільних класів. — К.: Шкільний світ, 2001.-221 с.

10. Рощин О.М. Цікава геодезія. — К.: Радянська школа, 1989.

11.Топографія з основами геодезії: Підручник / А.П. Божок, В.Д. Барановський, К.І. Дрич та ін. / За ред. А.П. Божок. - К.: Вища школа, 1995. - 275 с

12.Топография с основами геодезии: Учебн. для студ. географ, спец. ун-тов / А.П. Божок, К.И. Дрич, С.А. Евтифеев и др.; Под ред. А.С. Харченко и А.П. Божок. - М.: Высш. шк., 1986.-304 с.

13.Совенко В.В. Розв’язуваннягеографічних задач. Навчально-методичний посібник. — Біла Церква: КОШОПК 2008. — 118с.

14. Яценко B.C. Допрофільнагеографічнапідготовка. Методичний посібник. — X.: Видавнича група «Основа», 2009. — 95 с. (Бібліотека журналу «Географія»; Вип. 2 (62)