Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Про проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

Від  29.09.2017р.                                                            № 648

 

Про проведення перевірки

відповідно до Закону України

«Про очищення влади»

 

Відповідно до ст. ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про очищення влади», п. 47 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», розпорядження міського голови від 22.02.2016р. № 91-р «Про організацію проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»»:

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», щодо Чорнописького Петра Богдановича, спеціаліста І категорії з юридичних питань Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

2.Встановити днем початку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» щодо Чорнописького Петра Богдановича – 5 жовтня 2017 року.

2. Відповідальним за проведення перевірки визначити головного спеціаліста з кадрової роботи Департаменту освіти та науки Тацаковича Любомира Романовича.

3.  Чорнопиському П.Б.  подати головному спеціалісту з кадрової роботи Тацаковичу Л.Р.:

-  власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» за формою згідно з додатком 1 або заяву про застосування заборони, передбаченої Законом України «Про очищення влади» додатком 2 до цього наказу;

-  копії паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік;

-   копію ідентифікаційного коду.

4. Попередити Чорнописького П.Б., стосовно якого здійснюється перевірка, що неподання ним заяви, визначеної у пункті 3 даного наказу, або повідомлення ним у заяві про застосування до них заборони, визначеної частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», є підставою для звільнення із займаної посади.

5.  Головному спеціалісту з кадрової роботи департаменту освіти та науки Тацаковичу Л.Р. забезпечити ознайомлення Чорнописького П.Б. з цим наказом під розпис.

6. Головному спеціалісту з кадрової роботи Департаменту освіти та науки Тацаковичу Л.Р. забезпечити підготовку та подання необхідних запитів органам, що проводять перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», згідно з додатком 3 та повідомлення до відділу кадрів Івано-Франківської міської ради про початок проходження перевірки, згідно з додатком 4.

7. Головному спеціалісту з кадрової роботи Департаменту освіти та науки Тацаковичу Л.Р. забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

 

7.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                                     І.В.Смаль

 

 

 

 

 

Л.Р.Тацакович

52-13-11

 

 

 

 

Додаток 1 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 167)

___________________________________________________________ (найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника органу або голови суду відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади”/Вища кваліфікаційна комісія суддів України - для особи, яка виявила бажання стати суддею)

_______________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА* про проведення перевірки, передбаченої Законом  України “Про очищення влади”

Я,____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.**

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;***

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;***

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).***

____ ___________ 20__ р.                                                                          __________                                                                                                                               (підпис)

__________

*Заява пишеться особою власноручно.

**Не надається згода на оприлюднення відомостей щодо осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

***Персональні дані обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

 

Додаток 2 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 167)

___________________________________________________________

(найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника органу або голови суду відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади”/Вища кваліфікаційна комісія суддів України - для особи, яка виявила бажання стати суддею)

______________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

 

ЗАЯВА* про застосування заборони, передбаченої Законом України “Про очищення влади”

Я, ____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що   заборона,   передбачена   частиною _______________  статті 1 Закону,

     (третьою/четвертою)

застосовується щодо мене.

____________________________________________________________________________________

(зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Надаю згоду на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

 

____ ____________ 20__ р.                                                            ____________

                                                             (підпис)

__________

*Заява пишеться особою

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. №167)__________________________________________           (найменування органу перевірки, до якого надсилається запит)

ЗАПИТ про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” для перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 зазначеного Закону, просимо надати до ____________________________________________

(найменування органу державної влади/ органу місцевого самоврядування, поштова адреса)

згідно з Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, відомості щодо _______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

____________________________________________________________________________________

дата та місце народження,

____________________________________________________________________________________

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

____________________________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

____________________________________________________________________________________

місце проживання,

____________________________________________________________________________________

місце роботи,

____________________________________________________________________________________

посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”;

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України);

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;*

трудової книжки (послужного списку).*

_______________________________

(найменування посади керівника органу, який надсилає запит)

*Подається лише до ДФС.

 

___________

(підпис)

_________________

(ініціали та прізвище)

 

 

Додаток 4 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 167)

ПОВІДОМЛЕННЯ про початок проходження перевірки відповідно до Закону України “Про очищення влади”

_______________ в ____________________________________________________________________       (дата початку перевірки)                        (найменування органу державної влади/органу місцевого самоврядування)

розпочато проведення перевірки щодо таких осіб:

_____________________________________________________________________________________                                                                     (прізвище, ім’я та по батькові особи, місце роботи,

_____________________________________________________________________________________                                    посада на час застосування положення Закону України “Про очищення влади”)

 

_________________________________________ (найменування посади керівника органу державної влади/ органу місцевого самоврядування)

___________

(підпис)

_________________

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5 до Порядку

 

 

ДОВІДКА про результати перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"

________________________________________________, який (яка) працює (претендує на зайняття)                               (прізвище, ім'я та по батькові особи) _____________________________________________________________________________________                                                                        (найменування посади та органу державної влади / _____________________________________________________________________________________.                                                                                  органу місцевого самоврядування)

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади" та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. N 563, _____________________________________________________________________________________                                          (найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування) проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", щодо _____________________________________________________________________________________                                           (прізвище, ім'я, по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер _____________________________________________________________________________________                        паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце _____________________________________________________________________________________.              проживання, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України "Про очищення влади")

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 20__ рік, копії інших документів __________________________________ _____________________________________________________________________________________                                                                                        (зазначаються за наявності) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________.

Запити про надання відомостей щодо _____________________________________________________ _____________________________________________________________________________________                                                                                      (прізвище та ініціали особи) надсилалися до _______________________________________________________________________                                                                                                     (найменування органів перевірки) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________.

За результатами розгляду запитів ________________________________________________________                                                                                               (найменування органів перевірки) повідомили: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до ___________________________________                                                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові особи) _____________________________ заборони, визначені частиною ________ статті 1 Закону України (не застосовуються / застосовуються)                                            (третьою/четвертою) "Про очищення влади" _________________________________________________________________.                                                 (у разі застосування заборони зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

____________________________________________ (посада керівника відповідального структурного підрозділу ____________________________________________ органу державної влади / ___________________________________________ органу місцевого самоврядування)

__________ (підпис)

_______________ (ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5 до Порядку

ДОВІДКА про результати перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”

СТАВИЦЬКИЙ Олег Миколайович, який (яка) працює (претендує на зайняття)

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

радник відділу по забезпеченню діяльності голови Донецької облдержадміністрації

(найменування посади та органу державної влади /

_______________________________________________________________________________________________________.

органу місцевого самоврядування)

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  16  жовтня 2014  р. №  563,

Донецькою облдержадміністрацією

 (найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, щодоСТАВИЦЬКОГО Олега Миколайовича, 23.07.1968 р.н.,

(прізвище, ім’я, по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер

м. Краматорськ Донецької обл.,Україна, ВВ № 106956 Краматорським МВ УМВС

паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце

України в Донецькій області, 04.12.1997, 2504115413, б-р Краматорський, 18, 29, 

проживання, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України “Про очищення влади”)

м. Краматорськ, на час застосування положення Закону України «Про очищення влади»не працював,                                                                                                             

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік, копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, інших документів________________________________________________________     

(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо  СТАВИЦЬКОГО Олега Миколайовича

(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до Міністерства юстиції України, Державної податкової інспекції у                                                                       (найменування органів перевірки)

м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області, управління Служби безпеки України в Донецькій області, Територіального управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області.

За результатами розгляду запитів Міністерство юстиції України повідомило про відсутність в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”, Державна податкова інспекція у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області повідомила про достовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав), набутого Ставицьким О.М. за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої ст. 2 Закону України “Про очищення влади”, Служба безпеки України повідомила про відсутність відомостей щодо Ставицького О.М., територіальне управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області повідомила про відсутність стосовно Ставицького О.М. судових рішень за критеріями, встановленими частинами третьою, п’ятою – сьомою статті 3 Закону України “Про очищення влади” у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що доСТАВИЦЬКОГО Олега Миколайовичане застосовуються                 заборони, визначені

         (прізвище, ім’я та по батькові особи)                      ( не застосовуються /застосовуються)

частиною третьою, четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

               (третьою / четвертою)

_________________________________________________________________.

            (у разі застосування заборони зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)