Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Про проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

    Від  21.11.2017р.                                                          № 858

 

    Про проведення перевірки

    відповідно до Закону України

    «Про очищення влади»

 

Відповідно до ст. ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про очищення влади», п. 47 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015р. №167 «Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», розпорядження міського голови від 22.02.2016р. № 91-р «Про організацію проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»»,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», щодо Заклінської Ганни Вікторівни та Ільків Христини Ярославівни,  головних спеціалістів Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради з питань ведення електронного обліку дітей дошкільного віку.

2.Встановити днем початку проведення перевірки достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» щодо Заклінської Ганни Вікторівни та Ільків Христини Ярославівни – 23 листопада 2017 року.

2. Відповідальним за проведення перевірки визначити головного спеціаліста з кадрової роботи Департаменту освіти та науки Тацаковича Любомира Романовича.

3.  Заклінській Г.В. та Ільків Х.Я. подати головному спеціалісту з кадрової роботи Тацаковичу Л.Р.:

-  власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» за формою згідно з додатком 1 або заяву про застосування заборони, передбаченої Законом України «Про очищення влади» додатком 2 до цього наказу;

-  копії паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік;

-   копію ідентифікаційного коду.

4. Попередити Заклінську Г.В. та Ільків Х.Я., стосовно яких здійснюється перевірка, що неподання ними заяви, визначеної у пункті 3 даного наказу, або не повідомлення ними у заяві про застосування до них заборони, визначеної частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», є підставою для звільнення із займаної посади.

5.  Головному спеціалісту з кадрової роботи Департаменту освіти та науки Тацаковичу Л.Р. забезпечити ознайомлення Заклінської Г.В. та Ільків Х.Я. з цим наказом під розпис.

6. Головному спеціалісту з кадрової роботи Департаменту освіти та науки Тацаковичу Л.Р. забезпечити підготовку та подання необхідних запитів органам, що проводять перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», згідно з додатком 3.

7. Головному спеціалісту з кадрової роботи Департаменту освіти та науки Тацаковичу Л.Р. забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                              І.Смаль

 

 

 

 

 

Л.Тацакович

52-13-11

 

Додаток 1 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 167)

___________________________________________________________ (найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника органу або голови суду відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади”/Вища кваліфікаційна комісія суддів України - для особи, яка виявила бажання стати суддею)

_______________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові особи)

ЗАЯВА* про проведення перевірки, передбаченої Законом  України “Про очищення влади”

Я,____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.**

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;***

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;***

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).***

____ ___________ 20__ р.                                                                             __________                                                                                                                                     (підпис)

__________

*Заява пишеться особою власноручно.

**Не надається згода на оприлюднення відомостей щодо осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

***Персональні дані обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

 

Додаток 2 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 167)

___________________________________________________________

(найменування органу або суду, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника органу або голови суду відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади”/Вища кваліфікаційна комісія суддів України - для особи, яка виявила бажання стати суддею)

______________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

 

ЗАЯВА* про застосування заборони, передбаченої Законом України “Про очищення влади”

Я, ____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що   заборона,   передбачена   частиною _______________  статті 1 Закону,

     (третьою/четвертою)

застосовується щодо мене.

____________________________________________________________________________________

(зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Надаю згоду на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

 

____ ____________ 20__ р.                                                    ____________

                                                             (підпис)

__________

*Заява пишеться особою

 

 

 

 

Додаток 3 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. №167)__________________________________________           (найменування органу перевірки, до якого надсилається запит)

ЗАПИТ про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади” для перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 зазначеного Закону, просимо надати до ____________________________________________

(найменування органу державної влади/ органу місцевого самоврядування, поштова адреса)

згідно з Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, відомості щодо _______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

____________________________________________________________________________________

дата та місце народження,

____________________________________________________________________________________

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

____________________________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

____________________________________________________________________________________

місце проживання,

____________________________________________________________________________________

місце роботи,

____________________________________________________________________________________

посада на час застосування положень Закону України “Про очищення влади”)

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”;

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України);

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;*

трудової книжки (послужного списку).*

_______________________________

(найменування посади керівника органу, який надсилає запит)

*Подається лише до ДФС.

___________

(підпис)

_________________

(ініціали та прізвище)