Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Початкову школу завершено!

Початкову школу завершено!

Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснювалась з метою внутрішнього моніторингу якості освіти. Вперше атестаційна робота з української мови була інтегрованою і містила завдання на перевірку результатів навчання з української мови і літературного читання.

Основна увага була зосереджена на перевірку навчального матеріалу, що опановувався учнями впродовж навчання у початковій школі, а не тільки впродовж навчання у 4 класі; виконанні компетентнісно-орієнтованих завдань різних рівнів складності; оцінювання письмових робіт балами за кожне правильно виконане завдання.

Як свідчать результати спостережень, проведених головами комісій, учні справились із визначеним об’ємом роботи впродовж часового проміжку, відведеного на контрольну роботу. Організаційна частина, технологія проведення письмових атестацій відповідала нормам. Порушень під час складання ДПА не виявлено.

Аналізуючи звітні матеріали «Результати державної підсумкової атестації здобувачів початкової освіти у 2017-2018 н.р.», встановлено, що із 2896учнів четвертих класів підсумкові контрольні роботи з української мови виконували 2852 (98%) учнів, з математики – 2855 учнів (98,5%).

Високий та достатній рівні навчальних досягнень учнів з української мови у 86% учнів, з математики – у 83%учнів.

У порівнянні з минулим навчальним роком високий та достатній рівні навчальних досягнень здобувачів початкової освіти з української мови – на рівні стабільності, з математики – підвищився на 1%.

         16 (0,5%) учнів з української мови та 47 (2%) учнів з математики засвоїли програмовий матеріал за курс початкової школи на початковому рівні.

         Вимоги до змісту завдань і їх оцінювання проводились за критеріями, рекомендованими листом МОН України від 27.03.2018р. № 1/9-185 «Щодо проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році».

Встановлено, що в окремих учнів недостатньо сформовані вміння працювати в режимі самостійності та контролю. Серед типових психологічних труднощів виокремлюються діти з послабленим рівнем розвитку сприймання, довготривалої пам’яті, концентрації та стійкості уваги.

Найбільшу складність в учнів у ході виконання підсумкової контрольної роботи з української мови викликали завдання щодо написання слів з переліку передбачених у програмі слів, значення, вимову і написання яких учні мають запам’ятати; творче завдання на побудову зв’язного висловлювання з 3-4 речень; завдання відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності між 6 компонентами для перевірки розуміння змісту прочитаного тексту і вміння працювати з текстом; завдання відкритого типу з короткою відповіддю для перевірки розуміння змісту прочитаного тексту; завдання закритого типу з вибором однієї відповіді серед трьох пропонованих варіантів; з математики: завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю (розв’язування задач); розв’язування завдань геометричного змісту; порівняння чисел і величин та перетворення величин; знаходження значення виразу (з дужками) з багатоцифровими числами, що передбачає визначення порядку дій, розв’язування творчих завдань або завдань з логічним навантаженням

Оскаржень процедури проведення та результатів атестації до апеляційної комісії Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради не надходило, що свідчить про дотримання вимог Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) в системі загальної середньої освіти, інших чинних нормативно-правових документів адміністраціями навчальних закладів.

Учні четвертих класів досягли базового рівня підготовки, який відповідає Державному стандарту початкової загальної освіти та може бути основою для подальшого вивчення предметів у школі ІІ ступеня.

Усі учні - претенденти на нагородження Похвальними листами підтвердили свої результати (688 (100%)). Кількість нагороджених становить 24% від усіх здобувачів початкової освіти.

Підсумки державної підсумкової атестації будуть детально обговорені на шкільних та міських методичних об’єднаннях вчителів початкових класів з подальшим прийняттям дієвих рішень щодо вибору форм і методів роботи, які б сприяли покращенню засвоєння програмового матеріалу дітьми.